Monthly Archives: martie 2014

Despre Sfânta Cruce

Despre Sfânta Cruce, simbolistica şi modul corect de săvârşire a Sfintei Cruci
Ce spune Biserica şi Sfânta Scriptură despre Sfânta Cruce? Sunt sigur, nimeni nu-şi imaginează ortodoxia fără de Sfânta Cruce a Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ba mai mult ca atât, creştinismul nu s-ar putea identifica pe sine însuşi, fără de Crucea pe care a pătimit Domnul nostru. Însăşi Sfânta Scriptură, prin gura apostolului Pavel strigă: „Cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim este puterea lui Dumnezeu” (I Corinteni 1;18). Dintre cei care au urât Crucea, cât şi pe Cel răstignit pe ea, dea lungul istoriei au fost, sunt şi vor fi. Pentru noi, ortodocşii, semnul Sfintei Cruci este „Semnul Fiului Omului”, despre care ne vorbeşte cartea Apocalipsei.
Când ne însemnăm cu Sfânta Cruce? Orice rugăciune, orice lucru, orice mişcare din viaţa noastră trebuie să se înceapă cu Sfânta Cruce. Suntem însă datori ca să ştim cum corect să ne însemnăm pe noi cu Crucea Domnului. Aşadar, semnul Sfintei Cruci îl facem când:
• Ne trezim dimineaţa şi dorim să începem sfânta rugăciune;
• Înainte şi după masă;
• Înainte de a ieşi din casă;
• La începerea şi la sfârşirea oricărui lucru;
• Când trecem pe lângă o răstignire sau pe lângă o biserică;
• Când ne simţim rău şi invocăm ajutorul lui Dumnezeu;
• Când mărturisim, înaintea lui Dumnezeu şi a sectanţilor;
• Când intrăm în biserică şi când ieşim, în timpul serviciului divin din biserică;
• Seara înainte şi după rugăciunile de seară.
Ce însemnăm cu Sfânta Cruce? Este foarte bine şi frumos când creştinii, din dragoste faţă de Dumnezeu, nu din fanatism înseamnă cu semnul Sfintei Cruci:
• Bucatele care urmează să le mănânce;
• Drumul, înainte de plecare;
• Perna şi pereţii casei înainte de culcare şi desigur pe sine însuşi şi pe copiii săi;
Ce cuvinte rostim când ne însemnăm cu Sfânta Cruce? Rugăciunea pe care poate să o rostească atunci când însemnează ceva cu semnul Sfintei Cruci este: „Îngrădeşte-mă, acoperă-mă şi mă păzeşte Doamne cu puterea Cinstitei şi de Viaţă dătătoarei Crucii Tale, depărtând de la mine tot răul. Amin” sau pur şi simplu: „În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin”. Poate să se întâmple ca cineva în jurul vostru să vă întrebe, nu care cumva te temi de vrăji? Să nu vă fie ruşine. Explicaţile că atunci când cineva dă ceva de pomană, iar cel ce primeşte săvârşeşte semnul Sfintei Cruci o face nu pentru că se teme de vrăji, ci pentru ca lucrul dat, să fie primit: „În numele Domnului”, dar totodată şi pentru al curăţi de toată întinăciunea!
Cum săvârşim Semnul Sfintei Cruci? De importanţă majoră este modul în care ne facem noi semnul Sfintei Cruci! Unii creştini, făcându-şi alehamite Cruce, nu fac decât să batjocorească Crucea Domnului, iar prin aceasta aduce bucurie diavolului. De asemeni, trebuie de ştiut că făcându-ne în bătaie de joc Semnul Sfintei Cruci, nu o folosim ca armă împotriva diavolului, dimpotrivă spre osândire. Ea, făcută în bătaie de joc nu ne poate mântui.
Când ne însemnăm cu Semnul Sfintei Cruci, unim primele trei degete de la mâna dreaptă în una, iar cele două mici le strângem strâns în palme. Cele trei degete mari adunate în una, simbolizează Sfânta Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită. Cele două degete strânse în palmă ne aduc aminte de cele două firi a Domnului nostru Iisus Hristos, adică, Dumnezeu adevărat şi om adevărat (vezi şi imaginea).
După ce le-am strâns degetele, le ducem la frunte, apoi jos, la burtă (la buric), ridicăm mâna şi o ducem la dreapta, apoi la stânga, rostind: „În numele Tatălui (la frunte), şi al Fiului (la burtă), şi al Sfântului (la dreapta) Duh (la stânga). Amin” (vezi şi imaginea).
Semnul Sfintei Cruci, făcut în modul dat ne aduce aminte totodată şi despre faptul că Hristos (la frunte) sa coborât din ceruri pe pământ, unde s-a răstignit, apoi sa coborât la iad (ducem mâna la burtă), sa înălţat la ceruri, unde şade de-a dreapta Tatălui (ridicăm mâna la dreapta) şi iarăşi va să vină cu slavă să judece vii şi morţii (la stânga). La sfârşit zicem Amin (aşa să fie), pecetluind cuvintele noastre, şi mărturisind că suntem de acord cu această învăţătură.
De ce purtăm Semnul Sfintei Cruci? Fiecare creştin ortodox este dator să poarte Semnul Sfintei Cruci asupra sa. Troparul de la Taina Sfântului Maslu spune: „Doamne, armă asupra diavolului, Crucea Ta o ai dat-o nouă, că se scutură şi se cutremură, nesuferind a căuta spre puterea ei, că morţii a sculat şi moartea a călcat…”. Obişnuiesc să spun creştinilor din parohia mea că un creştin fără de Cruce la gât este ca un soldat care a plecat la război fără de armă. Nu prea mari izbânde o să aibă pe câmpul de luptă. Eu zic că din prima va fi doborât. La noi, după cum spune Sfânta Scriptură lupta vine nu împotriva trupului ci împotriva duhurilor întunericului. Deci, cea mai potrivită armă pentru lupta noastră cu dracii rămâne cinstita Cruce pe care a fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos şi prin care a fost omorâtă moartea cea semeaţă. În altă parte se spunea că în vechime, robii erau însemnaţi cu anumite semne, aşa încât, atunci când venea stăpânul vedea că ăsta este a lui Gheorghe rob, celălalt a lui Ion, iar celălalt a lui Vasile. Tot aşa se va întâmpla şi la Înfricoşătoarea Judecată a Domnului nostru Iisus Hristos. Mântuitorul nostru îi va vedea pe cei însemnaţi cu semnul Său, pe când pe cei ce nu vor purta semnul Fiului Omului, mă tem că vor fi alungaţi în focul cel mai dinafară unde va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
Simbolistica. În tradiţia ortodoxă este cel mai des întâlnit semnul Crucii cu opt colţuri. Aceasta este de obicei formată din patru braţe. Unul este vertical şi trei orizontale. Braţul vertical şi cel din mijloc, orizontal este Crucea propriu zisă. Braţul de sus, ne aduce aminte despre tabla pe care scria vina pentru care a fost răstignit: „Iisus Hristos Regele Iudeilor”. Bara de jos, care vine înclinată (în stânga), conform tradiţiei creştine ortodoxe, este braţul pe care sau sprijinit picioarele Domnului nostru Iisus Hristos. Bara este înclinată în stânga aducându-ne aminte despre cei doi tâlhari, care au fost răstigniţi unul de-a dreapta şi celălalt de-a stânga Domnului. Unul dintre ei sa pocăit, cel din dreapta şi sa înălţat la cer (bara a arătat în sus), iar celălalt, pentru necredinţa lui a mers la iad (bara a arătat în jos).
De obicei, sub majoritatea crucilor creştine ortodoxe se vede şi un craniu. Conform aceleiaşi tradiţii creştine, Mântuitorul a fost răstignit în locul în care a fost îngropat şi Adam. Atunci când a curs sângele Domnului răstignit pe Cruce, acesta sa prelins până pe căpăţâna lui Adam, astfel ştergând păcatul strămoşesc de pe întreg neamul omenesc, dar şi zdrobind moartea prin această supremă jertfă.
Împotriva Sectanţilor. Deseori se va întâmpla să vă întâlniţi cu cei care se consideră „Martorii lui Iehova”, care nu cred în Cruce, afirmând că Domnul a fost răstignit pe un stâlp. Vă vor întreba, dacă pe fiul Dvs., îl vor împuşca dintr-o armă, veţi purta-o pe aceasta la gât? Aici le răspundeţi, fără ezitare şi cu tărie în voce: „Da!” În acest sens, chiar nu demult am citit, dar sunt nenumărate cazuri când ostaşii au fost răniţi pe câmpul de luptă şi prin miracol, au rămas vii. Aceştia, agaţă glontele la gât şi îl poartă ca pe un talisman la gâtul său. Sau cazul unui alt ostaş, căruia un carnet, dacă nu mă înşală memoria, în Irak ia salvat viaţa de un glonte, carnetul rămânând găurit, dar primind asupra sa glontele. Ostaşul este acum nedesprţit de acel carnet. Îi aduce aminte ce la ajutat să rămână în viaţă.
Cu cât mai mult noi, creştinii, pentru care sa răstignit Hristos, pentru care a fost adusă această supremă jertfă, oare nu merită de fiecare dată să ne aducem aminte cine şi în ce mod a pătimit pentru noi? Oare nu merită să păstrăm vie în memoria noastră această jertfă culminantă ce a avut loc pe Cruce? Trebuie fără de ezitare să le răspundem sectanţilor, folosind şi argumentele biblice, dar şi cele din Sfânta Tradiţie!
Crucii Tale ne închinăm Stăpâne şi sfânt înviere a Ta o lăudăm şi o slăvim!
Preot Iulian Raţă

Comori duhov­ni­ceştI

SCRISOARE CATRE UN CRESTIN LUPTATOR

Împacă-te cu per­soana aceea care te necă­jeşte şi-ţi cre­ează ispite. Împacă-te cu el cu bucu­rie. Roagă-te pen­tru el zil­nic. Încearcă mereu să-i faci bine, să-i acorzi întâi­e­tate, să-i vor­beşti cu dra­goste, iar Dum­ne­zeu Îşi va face lucra­rea Sa şi va îndrepta lucru­rile. Atunci Hris­to­sul nos­tru va fi slă­vit, iar dia­vo­lul, care înalţă toate pie­di­cile, va fi alun­gat. Nevoieşte-te, mai ales, să nu mai cri­tici şi să nu mai minţi. Cano­nul tău este de a face un şirag de meta­nii zil­nic, rugându-te pen­tru această per­soană care te ură­şte, aşa încât Dum­ne­zeu să-l lumi­neze spre căinţa şi mai fă zece meta­nii în plus zil­nic timp de o lună. Dacă această per­soană face ceva împo­triva ta, treci cu vede­rea orice şi rabdă. Lasă-te nedrep­ta­ţit, dar nu nedrep­tăţi; lasă-te păl­muit, dar nu răs­punde pro­vo­că­rii: lasă-te cri­ti­cat, dar nu cri­tica. Atunci când vei face toate aces­tea, atunci Fiul lui Dum­ne­zeu, împre­ună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, Îşi vor face locaş în sufle­tul tău. “Luptă-te lupta cea buna a cre­dinţei” (I Tim. 6, 12), treci cu vede­rea fap­tele aces­tei per­soane, aşa pre­cum Hris­tos ţi-a tre­cut cu vede­rea păcatele.

 

Dumnezeu îngăduie ispitele aşa încât să ne poată deştepta spre a ne aminti de El

Atunci când Îl chemăm, El acţionează ca şi cum nu ne-ar auzi, în aşa fel încât să ne înmulţim rugăciunile şi să chemăm mereu sfântul Său nume, de teama feluritelor patimi. Atunci, prin durerea stăruinţelor noastre fierbinţi, inima ne este sfinţită, iar din experienţă învăţăm slăbiciunea firii noastre pătimaşe. Şi astfel înţelegem în practică faptul că fără ajutorul lui Dumnezeu nu suntem în stare să facem nimic.Această experienţă adâncă este dobândită cu sângele inimii şi rămâne de neşters; ea devine o temelie pentru tot restul vieţii acelui om
Harul lui Dumnezeu pleacă şi vine din nou, dar experienţa nu pleacă niciodată, căci a fost întipărită înăuntrul inimii.
Şi indiferent cât ar lăuda satana inima, contează ceea ce este scris pentru totdeauna în adâncul ei, şi anume faptul că fără Dumnezeu este imposibil să faci ceva. Dacă nu ar fi existat ispite […] ne-am fi transformat în alţi luciferi. Dar bunul nostru Părinte, Dumnezeu, îngăduie necazurile să vină asupra noastră, aşa încât să putem fi păziţi de smerenie, care va uşura povara păcatelor noastre. Atunci când suntem încă la vremea tinereţii, trebuie să fim ispitiţi, căci tinereţea este uşor de corupt. Cu timpul, războiul va înceta şi mult râvnita pace va veni. Să ai doar curaj şi răbdare. Nu deznădăjdui, indiferent cât de tare te luptă patimile. Dumnezeu îl iubeşte pe cel ce este luptat şi nu se lasă înfrânt.

Nu există vreun rău mai mare decât egoismul

Luptă cu egoismul din toate puterile; învaţă smerenia. Lucrează cu frângere de inimă, cu întristare duhovnicească, cu mireasma smereniei. Doar faptele care au smerenie vor fi recompensate. Faptele înveninate de egoism şi voia proprie vor fi aruncate în cele patru zări şi împrăştiate ca gunoiul şi vom fi lăsaţi cu mâna goală. Să ne venim în fire. Nu există vreun rău mai mare decât egoismul. El dă naştere la toate ispitele şi necazurile şi vai de cel atins de el – îl va deforma! Doar bunul ucenic îşi va face sufletul îngeresc împodobit cu frumuseţe duhovnicească. Nu lăsa să treacă timpul fără roadă, pentru că firul e înfăşurat şi de îndată vei auzi: “Fă-ţi ordine în casă căci vei muri şi nu vei mai trăi”(Is. 38, 1). Luptă cu egoismul din toate puterile; învaţă smerenia. Lucrează cu frângere de inimă, cu întristare duhovnicească, cu mireasma smereniei. Doar faptele care au smerenie vor fi recompensate. Faptele înveninate de egoism şi voia proprie vor fi aruncate în cele patru zări şi împrăştiate ca gunoiul şi vom fi lăsaţi cu mâna goală. Să ne venim în fire. Să ne bucurăm cu dragostea neînti­nată a lui Hristos, căci sufletele împătimite nu vor intra în Ierusalimul cel ceresc. Doar sufletele curate vor intra acolo cu bucurie.

Despre lupta duhovnicească

Cu cât mai repede dobândești o virtute, cu atât mai ușor o pierzi. Cu cât o dobândești mai încet și cu mai multă trudă, cu atât mai fermă rămâne; exact ca planta aceea care a crescut înaltă și i-a spus chiparosului:
-“Vezi ce mult am crescut doar în câteva zile! Ești aici de câțiva ani și nu prea ai crescut cine știe ce”.
-”Da”, spuse chiparosul, “dar tu n-ai văzut încă furtuni, valuri puternice și ierni friguroase”
Iar după câtva timp, planta s-a uscat, în timp ce chiparosul a rămas acolo unde se afla! Așa este și cu omul duhovnicesc. Atât în vreme de furtună, cât și în vreme de pace el rămâne același. De ce? Deoarece lunga perioadă de timp a creat stabilitate. Când a început a renunța la lume, condiția sa duhovnicească era instabilă, dar, în timp, harul lui Dumnezeu a lucrat mântuirea sa și eliberarea de patimi.
Așadar, omul trebuie să se nevoiască astăzi, iar harul lui Dumnezeu va începe să acționeze de la sine mâine. Atunci, nu va mai trebui să vă nevoiți pentru a avea gânduri bune; harul care rămâne în voi este cel care le aduce în mintea ta fără efortul tău.

Fă pace înăuntrul tău și atunci cerul și pământul vor fi în pace cu tine

Scopul nostru este unul singur: să ajungem să ne vedem pe noi înșine, să ne vedem propriile noastre greșeli, să ne învinuim în toate, să ne criticăm, să ne socotim răspunzători și vinovați de orice și să nu dăm atenție dacă aproapele nostru este vinovat sau nu.
Să fim cu toții atenți și să ne nevoim, așa încât să nu ne pierdem țelul, iar mâine să ne căim amarnic. Trebuie să avem de-a pururi în minte aceste lucruri și să lucrăm ca și cum ar fi ultima noastră zi de viață. Scopul nostru este unul singur: să ajungem să ne vedem pe noi înșine, să ne vedem propriile noastre greșeli, să ne învinuim în toate, să ne criticăm, să ne socotim răspunzători și vinovați de orice și să nu dăm atenție dacă aproapele nostru este vinovat sau nu. Părinții spun: „Dacă dorim să avem pace noi înșine prin a încerca să-i împăcam pe alții, nu vom avea niciodată pace”. Cu alte cuvinte, dacă vrem să primim pacea de la alții devenind împăciuitori, nu vom mai avea niciodată pace. Așadar omul trebuie să-și afle pacea înăuntrul său.
„Fă pace înăuntrul tău”, zice avva Isac „și atunci cerul și pământul vor fi în pace cu tine”.Să punem acest adevăr sfânt în inimile noastre, căci aceasta este comoara duhovnicească pe care Sfânta Evanghelie si textele patristice ne-o oferă spre mântuirea ticăloaselor noastre suflete!

 

Comori duhovnicești din Sfântul Munte Athos, Culese din scrisorile și omiliile Avvei Efrem, Editura Egumenița,)

Conferința „Fericire versus divertisment în epoca mass-media”

Conferința „Fericire versus divertisment în epoca mass-media” susținută de Virgiliu Gheorghe în cadrul conferințelor ASCOR Iași.

http://www.doxologia.ro/video/conferi…

Virgiliu Gheorghe este biofizician și doctor în bioetică, coordonator al secțiunii științifice a revistei Familia Ortodoxă și autor al mai multor volume, printre care amintim „Efectele televiziunii asupra minții umane” și „Pornografia, maladia secolului XXI”

http://www.doxologia.ro/actualitate/a…

„Acum fiecare cu mașina lui, cu frigiderul lui, cu televizorul lui”

Ce este mai important în viața aceasta decât dorința de a fi fericiți? De la copilul cel mic, care se aruncă la sânul mamei, până la bătrân, care își dorește cu tărie să-i stea cei mici împrejur, sau cei care își predau viața în mâinile lui Dumnezeu – monahii – cu toții caută într-un fel sau altul fericirea.

Astăzi nu mai este chiar atât de ușor să fii fericit, consideră domnul Virgiliu Gheorghe. Dacă în societatea tradițională țineai cârma după cum îți indica familia, comunitatea, Biserica, lucrurile mergeau bine. Toate erau la comun. Astăzi ești pe cont propriu, într-o societate individualistă, în care oamenii s-au separat. „Îmi spunea o femeie de pe Valea Arieșului că ‹‹acum fiecare cu mașina lui, cu frigiderul lui, cu televizorul lui. Fiecare cu casa lui. Noi, oamenii de pe-aici, nu ne mai întâlnim. ›› Și asta se întâmpla sus, în munte”, remarcă invitatul.

======================================

ANUNT

Chat ortodox unde puteti vorbi cu alti crestini :

http://fiintavie.com/chat/index.php?s_id=qhhmAzCwQTpncYm47GkZXUphN2x6XzPb&inc=chat_room&ts=1396103989

 

Miscarea feminista – o țeapă prin care femeile au fost pacalite

Miza reala a feminismului. Miscarea feminista – o țeapă prin care femeile au fost pacalite si transformate din mame casnice iubitoare de copii si sot, in femei libertine, emancipate, de cariera = sclavi muncitori (nom)

Miza reala a feminismului miscarea feminista o teapa prin care femeile au fost pacalite transformate din mame casnice iubitoare de copii si sot in femei libertine emancipate de cariera = sclavi muncitori moderni 3Recomand parcurgerea unor pasaje dintr-un text citit de curând despre feminism și miza reală a acestui fenomen impus în societatea modernă, despre cum mișcarea feministă este o mare țeapă care le face sclavi pe femei și despre cum omenirea este mai ușor de distrus mental și controlat dacă este cucerită FEMEIA, prin ideologii și îndoctrinări tip feminism. Am pus la sfârșit și alte articole cu mai multe detalii. Femeile s-au îndepărtat de la statutul lor inițial – mame casnice și iubitoare de copii, soț, familie, care aveau grijă de gospodărie și își educau copiii, fiind păcălite prin feminism și transformate în femei libertine, emancipate, de carieră – de fapt doar obiecte pentru bărbați și sclavi muncitori pentru angajatori și stăpânii din umbră ai lumii. Detalii în continuare:

Mențiuni înainte:

Mențiune 1: persoana care deține blogul filosofiepebordura.wordpress.com (de unde sunt preluate pasajele următoare) folosește în textele sale despre femei, copii, familie cuvinte precum ”boraci”, ”muieri”, ”puitori”, ”fătatoare”, ”puradel” etc. Pentru că înțeleg (inclusiv din proprie experiență), că oamenii încă nu pot trece peste FORMA în care este scris un text și nu pot aprecia CONTINUTUL/FONDUL PROBLEMELOR SEMNALATE, dacă limbajul (forma) nu este ”acceptabil”, am modificat în pasajele de mai jos acele cuvinte pentru a citi textul fără să vă enervați aiurea, chiar dacă în mod normal, ar trebui apreciat FONDUL (informațiile transmise), NU FORMA (modul de transmitere a informațiilor). Cei care se vor duce la textul mamă (la sursă), să conștientizeze că IMPORTANT ESTE FONDUL (problemele semnalate), NU FORMA !!!

Mențiune 2: în textul mamă sunt multe capturi (extrase) din presa americană cu exemple relevante care susțin informațiile din text.

Mențiune 3: bineînțeles că din acest text nu trebuie trasă concluzia total eronată și imbecilă că femeia trebuie să rămână veșnic la cratiță

Mențiune 4: Textul de mai jos despre feminism nu va fi înțeles pe deplin dacă nu citiți înainte acest material DE BAZĂ PENTRU A ÎNȚELEGE LUMEA ÎN CARE TRĂIM (preluat de pe același blog): Educația pentru turme.

TZEAPA FEMINISMULUI

(sursa – articolul ”mamă” – aici: http://filosofiepebordura.blogspot.ro/2014/03/tzeapa-feminismului.html)

(am sărit peste prima parte despre obsesia femeilor de a naște și ce sunt dispuse să facă pentru asta – inclusiv implant de uter – și am trecut direct la partea cu feminismul:)

După ce femeile au născut, de atunci începe țeapa. Femeile sunt manipulate sa faca ce vor dresorii de minti umane.

Iar dresorii au inventat feminismul, ca sa poata exploata cu succes muierile si sa poata confisca plozii (ca sa-i indoctrineze in scoli). Daca nu cu mult timp in urma, dintr-un salariu barbatul isi intretinea intreaga familie cu plozi cu tot si traiau decent, acum nu se mai poate. Femeia statea acasa si avea grija de gospodarie si crestea – educa plozii. Atat de mult a crescut costul vietii si au scazut salariile in zilele noastre, incat dintr-un salariu nu se mai poate trai.

Asa ca este foarte profitabil (ca angajator, ca și corporație, ca guvern – pentru cei care conduc lumea din umbră etc) sa angajezi amandoi sotii (și femeia și bărbatul), carora sa le imparti suma de bani, decat sa angajezi doar barbatul si sa-l platesti ca inainte. Pai, platind aceeasi suma de bani, angajatorul primeste la schimb munca a doi oameni in loc de unul! – asta este pe scurt miza feminismului! + îndoctrinarea copiilor care ajung pe mâna Sistemului din cauză că n-are cine să-i crească și educe acasă…

Miza reala a feminismului miscarea feminista o teapa prin care femeile au fost pacalite transformate din mame casnice iubitoare de copii si sot in femei libertine emancipate de cariera = sclavi muncitori moderni 1

Si cum convingi muierile sa renunte la a-si creste plozii si sa-i dea pe mainile strainilor, ca sa le modeleze mintile (adică pe mâinile școliil)? Le convingi cu două chestii: cu biciul si cu zaharelu’. Cand salariul barbatului nu mai este de ajuns pentru a asigura traiul familiei, muierile isi vor lua job, de musai ca de voie buna. Iar plozii vor fi abandonati in grija Sistemului.

Dar ca sa nu para dracu’ asa de negru, muierile pot fi duse cu zaharelu’, ca prostia e profitabila si trebuie exploatata: le spui ca daca isi iau un job, asta le va elibera si le va face egale cu barbatii, iar ele chiar vor inghiti gogoasa. Parca pe poarta de la Auschwitz scria ca ” munca te face liber” …

Acum femeile au joburi ca si barbatii, dar munca nu le-a eliberat, ci le-a sclavizat si mai mult. Ca munca e pentru sclavi. Muierile muncesc 8 ore zilnic, si dupa ce ajung acasa trebuie sa-si faca si jobul pe care il aveau inainte de “eliberarea” ce le-a adus-o feminismul (gospodarie, mancare, plozi etc.). Banii pe care ii castiga la job, i-au eliberat pe femei din dependenta financiar de barbati? Ei bine, nu! Ca e plin de muieri care raman in casnicii pe care nu si le mai doresc, doar pentru ca nu isi permit financiar sa se separe de sot. Salariul e atat de mizerabil, incat nu isi permit sa plateasca chiria, toate angaralele si sa-si intretina plozii, asa ca raman in continuare in sclavie familiala, dependente de venitul barbatului.

Si nu exista ipocrizie mai mare decat campaniile alea de convingere a muierilor sa isi paraseasca sotii abuzivi, de parca muierile alea ar fi chiat atat de tampite incat nu si-ar da seama ca nu le este bine in casnicie. Campaniile astea mancatoare de bani degeaba, vin cu abureli pseudologice, dar ignora tocmai cauza problemei: ca femeia nu are posibilitati financiare sa se separe de barbatul abuziv. Degeaba o duci la adapost si o tii cateva saptamani, dupa care o pui in strada, sau in cel mai fericit caz, ii gasesti un job din care, of course, nu se poate intretine, ca n-are cum. Pai abia reusea sa-si intretina familia din doua salarii, cand era in casnicie !

Mai sunt si cazuri prin clasa de mijloc, in care barbatii castiga atat de mult, incat isi pot permite sa renunte la salariul sotiei, care sotie a inteles ca daca tot te-ai apucat de făcut copii, e vital sa stai cu plozii de fusta, sa-i educi si sa iti petreci timpul cu ei, in loc sa-i arunci in bratele unor straini (grădiniță, școală). Ca e inuman si prostesc sa renunti la dreptul de a-ti educa plozii, in favoarea statului. De ce sa-mi modeleze si sa indoctrineze mintea plodului, niste straini? Prefer sa am controlul asupra mintii plodului si sa il invat eu sa gandeasca critic in cei 18 ani cat ar fi trebuit sa mearga la scoala.

Zice propaganda ca sa fii full-time parinte nu este o ocupatie, ci un statut biologic (da’ “uita” ca statutul de parinte nu se reduce doar la născut si expediat plodul la cresa ). Katie Hopkins ataca mamele care stau acasa (o puitoare care chiar sta acasa 12 ani ca sa se ocupe de plod, nu poate fi numita “fatatoare”, ci chiar este mama, pentru ca se comporta ca una).

Restul muierilor care nu s-au prins pe ce lume traiesc, chiar iau de buna propaganda cu Wonder Woman care le face pe toate, merge la job, are grija de familie, face pe menajera, educa plozii, se ocupa si de propria persoana, iar seara in loc sa cada lata de oboseala, face pe femeia fatala ca sa-si incante sotul.

81% dintre femei se tem ca un copil le va distruge cariera.

Un survey a gasit ca doua treimi dintre femei considera ca este nerealistic sa crezi ca vor reusi atat ca mama cat si in cariera.

Dar este cat se poate de corect: in loc sa-ti cresti si sa-ti educi plodul, tu il trezesti fortat dimineata sa-l expediezi la cresa, spunandu-i cuvintele magice „mama trebuie sa mearga la munca” si il mai vezi seara, cand il aduci acasa. Practic, esuezi ca parinte in momentul in care refuzi sa te ocupi de plod, si il expediezi la cresa / gradi / școala, ca sa il indoctrineze Sistemul cum vrea si cu ce vrea, ca tu n-ai nici un control si oricum habar n-ai ce se întâmplă cu adevărat în Școală cu psihicul copilului (îndoctrinare, înregimentare, obediență și încredere față de autoritate, distrugere mentală, pregătire pentru viața de sclav).

In ciuda ingrijorarii mamelor despre cum le percepe lumea, 89 % dintre mame cred fierbinte in povestile cu care le-a indoctrinat societatea: ca o mamă care merge la serviciu are o viata echilibrata si o face un model mai bun pentru plozi, decat una fara job. Rezultatele reflecta punctul de vedere al 10.000 oameni intervievati de Project 28-40 de ani, care reprezinta grupul de varsta in care cariera muierilor o ia la vale, în contrast cu cariera barbatilor. Studiul a fost facut de Helena Morissey, sef executiv la Newton Investment Management si care are 9 plozi.

In ciuda indoctrinarii maxime cu ideea ca femeia cu plozi si cu job are o viata echilibrata si că asa e bine si asa trebuie, (sa ai job), totusi, ele se simt vinovate ca isi parasesc plozii pentru a merge la serviciu.

Catilin Clements, 23 de ani, povesteste despre cat de vinovata se simtea ma’sa ca trebuia sa isi abandoneze cei 2 plozi la cresa, pentru ca ea a facut 20 de ani naveta intre Glasgow si London mergand la job. “Compensa” însă in weekend facandu-le prajituri…

50% dintre mame nu și-ar părăsi serviciul pentru a avea grijă de copii, chiar dacă și-ar permite financiar acest lucru (atât de îndoctrinate sunt) (disagree + disagree strongly =50%):

Miza reala a feminismului miscarea feminista o teapa prin care femeile au fost pacalite transformate din mame casnice iubitoare de copii si sot in femei libertine emancipate de cariera = sclavi muncitori moderni 2

Pentru părinții care se simt vinovati ca nu isi permit sa se ocupe de plozi, propaganda vine cu sugestii linistitoare: strategii destepte, pentru mamele care lucreaza de acasa. Dar cate isi permit sa lucreze de acasa?

– Foloseste intelept timpul cat plozii dorm de amiaza si munceste cat de mult poti

– Plateste-ti o bona sa pazeasca plozii! Pai mai bine il duc la cresa, ca e mai ieftin, daca tot nu imi permit sa ma ocup personal de copil!

– Chiar daca muncesti de acasa, tot nu te poti ocupa de copii. O tanti cu copil de 2 ani, care nu si-a putut face munca din cauza copilului, a fost nevoita sa il expedieze la cresa, ca sa scape de el.

Cam asa functioneaza societatea umana: nici n-au născut bine, ca deja isi expediaza copiii pe la usi straine, cat e ziua de lunga. Bietii plozi sunt alungati de colo-colo pe la straini, in loc sa creasca langa ma’sa. Pai nu-i de mirare ca plozii din ziua de azi sunt depresati!

Cam asta-i viata plozilor din zilele noastre: sunt expediati de mici la inchisoarea copiilor, pentru n ore (creșă, grădiniță, școală etc). Părinții trebuie sa faca fata masurilor disciplinare, daca indraznesc sa le puna la pachet un biscuite sau o ciocolata. Meditatiile particulare pentru plozii de 6 ani nu mai sunt o raritate excentrica, ci o normalitatea asupra careia nimeni nu se gandeste de 2 ori. Jucatul afara este un rasfat ocazional si atunci sub privirile părinților, care se tem pedofili, caini pradatori, vupli urbane etc. Asta inseamna ca plozii isi petrec copilaria online. Relatiile dintre părinți sunt afectate de recesiune, iar plodul devine „plodul valiza” si nu e suprinzator ca mii de plozi din Anglia sub varsta de 10 ani, sunt tratati pentru depresie.

………………………………………………………………………………………………………………….

Alte detalii în legătură cu mișcarea feministă:

Serie de articole foarte bune și scurte despre efectele feminismului pe lovendal.ro:

Articol 1: http://www.lovendal.ro/wp52/feminismul-miscarea-care-le-a-invatat-pe-tinerele-femei-sa-devina-parasute/

Articol 2: http://www.lovendal.ro/wp52/oculta-mondiala-incurajeaza-feminismul-pentru-a-distruge-familia-si-a-transforma-femeia-intr-un-sclav-lucrator/

Articol 3: http://www.lovendal.ro/wp52/feminismul-instrumentul-ocultei-mondiale-partea-2-noi-dezvaluiri-cutremuratoare/

Articol 4: http://www.lovendal.ro/wp52/8-martie-ziua-internationala-a-femeii-este-o-sarbatoare-sovietica-si-stalinista-oculta-mondiala-si-comunismul-vor-revolta-femeii-indepartand-o-de-familie-si-transformand-o-intr-un-robot-lucrato/

…………………………………………………….

Alte articole:

http://vladherman.blogspot.ro/2013/08/parintele-amfilohie-branza-despre.html

http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2012/04/29/pr-constantin-sturzu-feministele-golgota-mironosite-femeia-crestinism/

http://www.culturavietii.ro/2013/03/28/noul-feminism-si-razboiul-femeilor-impotriva-avortului/#.UzVlS9N9XWQ

http://www.certitudinea.ro/tema-de-gandire/view/de-ce-uram-femeile-feminism-si-feminitate

Mii de bizoni evadează din Parcul Național Yellowstone din Statele Unite ale Americii și nimeni nu își poate explica motivul

Erupția vulcanului Yellowstone este iminentă. Bizonii evadează din rezervația naturală

 Mii de bizoni evadează din Parcul Național Yellowstone din Statele Unite ale Americii și nimeni nu își poate explica motivul. Cu toate acestea există o teorie care susține că de fapt bizonii fug de un mare pericol care urmează să fie produs de celebrul vulcan Yellowstone.

Cercetătorii americani au descoperit de curând faptul că vulcanul Yellowstone este de 2,5 ori mai mare decât se credea inițial. Acest fapt este unul cutremurător pentru că în cazul în care bizonii anunță erupția vulcanului, consecințele vor fi dramatice pentru întreaga America și vor pune în pericol întreaga planetă.

Specialiștii Jamie Farrell și Bob Smith de la Departamentul de Geologie si Geofizica, din cadrul Universității din Utah, sunt de părere că vulcanul Yellowstone se află în pragul unei explozii. Aceasta ar putea fi cea mai mare din ultimii 2 milioane de ani și există probabilitatea ca viața de pe continentul nord american să fie pusă sub semnul întrebării.

 

Măsurătorile geologilor demonstrează că vulcanul se află într-o perioadă premergătoare unei explozii. Ideea de bază este că nu se poate preciza cu exactitate cât va mai dura această perioadă, dar conform semnelor este posibil ca ea să se încheie în scurt timp.

Dacă aceasta ar exploda cu o forţă de o mie de ori mai puternică decât cea de la Muntele St Helens din 1980.Împrăştiind lava departe în cer, un nor de cenuşa incinerând vegetaţia s-ar răsfira aruncând un strat de trei metri adâncime până la 1000 de mile distanţă. Două treimi din SUA ar putea deveni de nelocuit din cauza aerului toxic, forţând coborârea la sol a mii de zboruri şi silind milioane de oameni să îşi părăsească locuinţele.

O erupţie completă la Yellowstone ar putea fi de până la 1.000 de ori mai puternică decât erupţia de pe Muntele St Helens din 1980. Aceasta ar ridica cenuşa vulcanică la 25 mile în aer. Următoarea erupţie la Yellowstone pare să se apropie cu fiecare an ce trece. Începând cu anul 2004, unele zone ale Parcului Naţional Yellowstone au crescut cu până la 25 de centimetri şi s-au înregistrat 3.000 de cutremure în zona Yellowstone în fiecare an.

O erupţie masivă la Yellowstone ar însemna că aproape totul pe o rază de 100 mile de Yellowstone ar fi ucis imediat. Ar acoperi practic întreaga zonă de vest a Statelor Unite cu cenuşa vulcanică. Producţia de alimente în America ar fi aproape în totalitate distrusă.“Iarna vulcanică”, ar răci radical planeta.

bizoni Erupția vulcanului Yellowstone este iminentă. Bizonii evadează din rezervația naturală

Unii oameni de ştiinţă cred că temperaturile globale ar putea scădea cu până la 20 de grade. America n-ar mai fi niciodată la fel iar oameni de ştiinţă cred că o erupţie completa ar face două treimi din Statele Unite complet de nelocuit. Erupţia vulcanului Yellowstone ar fi însă dăunătoare întregii planete. Efectele sale ar putea duce la o mică era glaciară ce ar paraliza planeta.

Sursa: Efemeride

Raceala fata de toate nevointele duhovnicesti

Sfantul Teofan Zavoratul – Sfaturi intelepte

Despre nesimtirea si raceala inimii, care apar in suflet printre nevointele mantuirii:

Nu rareori se intampla ca oamenii care merg pe calea bunei vietuiri crestinesti, brusc si, dupa cat se pare, fara nici un motiv, sa inceapa sa simta in ei o paralizie a tuturor puterilor sufletesti, in urma careia le apare raceala fata de toate nevointele duhovnicesti de pana atunci. Acest lucru li se intampla tuturor din cand in cand. Despre el pomenesc toti cei care scriu despre viata duhovniceasca. Sfantul Marcu Ascetul pomeneste trei mari vrajmasi: nestiinta impreuna cu uitarea, lenevia impreuna cu nepasarea si nesimtirea impreuna cu impietrirea.

Este posibil ca Dumnezeu Insusi sa trimita acestea pentru invatare de minte – sa nu ne punem nadejdea in noi insine. Cateodata luam multe asupra noastra si asteptam mult de la eforturile, mijloacele si ostenelile noastre. Dar, iata, Domnul ia harul si ne lasa singuri, spunand parca: “Poftim, incearca-ti puterile.” Cu cat exista mai mult daruri naturale, cu atat mai necesara este aceasta invatare de minte. Daca intelegem acest lucru, sa rabdam. Acestea sunt trimise si ca o pedeapsa pentru pornirile patimase ingaduite si neosandite de noi si neacoperite de pocainta.

Cel mai mult nesimtirea si raceala vin in urma maniei, a nedreptatii, a supararii, a osandirii, a trufiei si a celor asemenea lor.

Un singur lucru ne ramane – sa ne rugam pentru izbavirea din aceasta uscaciune si de nesimtire alaturi de impietrire. In perioada racelii si a nesimtirii sunt greu de tinut in minte cuvintele rugaciunii, totusi e posibil. Trebuie sa lucram impotriva sinelui. Tocmai ostenirea sinelui va fi mijlocul de a-L indupleca pe Domnul spre mila si de a inapoia harul. Nu trebuie nicicum sa renuntam la rugaciune“.

Sfantul Macarie spune: Domnul vede cat de sincer iti doresti binele acesta… si ti-l trimite. Iar rugaciunea impotriva racirii inimii [sa o faci], cu cuvantul tau, inainte de pravila si dupa pravila…, ca si cum aduci inaintea fetei Lui un suflet mort: “Vezi , Doamne, cum este sufletul meu! Zi, asadar, un cuvant si se va vindeca!”. Cu aceleasi cuvinte si in timpul zilei sa I te adresezi mai des lui Dumnezeu.

(Sf. Teofan Zavoratul, Sfaturi intelepte, Editura Egumenita).

Sf. Nicolae Velimirovici – Noul Gură de Aur

Va recomand si un chat ortodox care mi-a placut si ma puteti gasi si acolo asa ca am considerat ca merita sa-l promovez

LINK:

http://santinelaortodoxa.esy.es/