Antihristul

Antihristul. Cum îl recunoaştem?

“17. Dan va fi şarpe la drum, viperă la potecă, înveninând piciorul calului, ca să cadă călăreţul. 18. În ajutorul Tău nădăjduiesc, o, Doamne!” (Facerea/Geneza 49:17-18) * Antihristul va fi din seminţia lui Dan, una dintre cele douăsprezece seminţii israelite. Deci, el va fi evreu, numai aşa putându-se pretinde drept Mesia (Hristos).

“Greutatea aurului care i se adusese lui Solomon într-un an era de şase sute şaizeci şi şase de talanţi de aur.” (II Cronici / II Paralipomena 9:13) * Solomon a fost mare rege evreu. Iar numărul 666 e legat mai ales de finanţe, căci financiar e subjugat cel mai uşor omul, vezi mai jos Apocalipsa 13:16-17.

“15. Aşteptăm pace şi iată nu este nici un bine; aşteptăm timpul vindecării, şi iată groaza. 16. De la Dan se aude ropotul cailor şi de nechezatul puternic al armăsarilor se cutremură tot pământul; iată vin şi vor pustii pământul şi tot ce este pe el, cetatea şi locuitorii ei.” (Ieremia 8:15-16) * Vezi nota la Facerea/Geneza 49:17-18.

“23. El a răspuns astfel: “Fiara a patra înseamnă că un al patrulea rege va fi pe pământ, care se va deosebi de toate celelalte regate, care va mânca tot pământul, îl va călca în picioare şi îl va zdrobi. 24. Şi cele zece coarne înseamnă că din acest regat se vor ridica zece regi, şi un altul se va scula după ei; el se va deosebi de cei dinaintea lui şi va doborî la pământ trei regi. 25. Şi va grăi cuvinte de defăimare împotriva Celui Preaînalt şi va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt, şi îşi va pune în gând să schimbe sărbătorile şi legea, şi ei vor fi daţi în mâna lui o vreme şi vremuri şi jumătate de vreme. 26. Şi judecata se va face şi i se va lua stăpânirea, ca să-l nimicească şi să-l prăbuşească pentru totdeauna. 27. Iar regatul şi stăpânirea şi mărirea regilor de sub ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt; împărăţia Lui este împărăţie veşnică şi toate stăpânirile Îi vor sluji Lui şi pe El Îl vor asculta”.” (Daniel 7:23-27) * Antihristul va fi un rege puternic pe tot pământul, întocmai ca predecesorul său din versetul 23. Versetul 25 ne spune că Antihristul va dori să schimbe sărbătorile şi legea, după cum ne-a avertizat şi Apostolul Pavel: “8. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema! 9. Precum v-am spus mai înainte, şi acum vă spun iarăşi: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decât aţi primit – să fie anatema!” (Galateni 1:8-9) Din versetul 26 aflăm că după înfrângerea Antihristului va urma judecata.

“23. Atunci, de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeţi. 24. Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.” (Matei 24:23-24) * Antihristul va fi hristos mincinos, căci adevăratul Hristos a venit deja, din Fecioara Maria, şi nu va mai veni decât la Judecată. Deci, oricine alt pretins Mesia e un mincinos, chiar dacă ar face niscaiva minuni (vezi mai jos Apocalipsa 13:13), aceasta e semnificaţia versetelor de la Matei 24:23-24. Ebraicul “Mesia” este “Hristos” în greacă, adică “Unsul” lui Dumnezeu.

“3. Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării, 4. Potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare, aşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu. 5. Nu vă aduceţi aminte că, pe când eram încă la voi, vă spuneam aceste lucruri? 6. Şi acum ştiţi ce-l opreşte, ca să nu se arate decât la vremea lui. 7. Pentru că taina fărădelegii se şi lucrează, până când cel care o împiedică acum va fi dat la o parte. 8. Şi atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii Sale. 9. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, însoţită de tot felul de puteri şi de semne şi de minuni mincinoase, 10. Şi de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă ei n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască.” (II Tesaloniceni 2:3-10) * Conform versetului 3, ziua Domnului va veni numai după apariţia, şi evident şi înfrângerea, Antihristului, “omul nelegiuirii, fiul pierzării”, falsul Mesia, înscăunat în templul din Ierusalim (conform versetului 4). Din versetul 4 aflăm că Antihristul va pretinde că este divin, dumnezeiesc şi va primi închinare în templul lui Dumnezeu, templu despre care ştim că era la Ierusalim pe locul moscheei Al-Aqsa. Deci, reconstrucţia acelui templu e un puternic semnal de alarmă pentru creştini.

“18. Copii, este ceasul de pe urmă, şi precum aţi auzit că vine antihrist, iar acum mulţi antihrişti s-au arătat; de aici cunoaştem noi că este ceasul de pe urmă. 19. Dintre noi au ieşit, dar nu erau de-ai noştri, căci de-ar fi fost de-ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci ca să se arate că nu sunt toţi de-ai noştri, de aceea au ieşit.” (I Ioan 2:18-19) * Pe cei ce s-au rupt de Biserică (versetul 19), Apostolul Ioan îi numeşte pur şi simplu antihrişti (versetul 18).

“22. Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Iisus este Hristosul? Acesta este antihristul, cel care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. 23. Oricine tăgăduieşte pe Fiul nu are nici pe Tatăl; cine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.” (I Ioan 2:22-23) * Cel ce tăgăduieşte că Iisus este Hristosul (Mesia), Fiul lui Dumnezeu, se comportă ca Antihrist, că nici Antihrist nu îl va slăvi pe Domnul Iisus Hristos, ci pe el însuşi. Cine nu cinsteşte pe Fiul, acela nu cinsteşte nici pe Dumnezeu-Tatăl (conform versetului 23).

“1. Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, ci cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume. 2. În aceasta să cunoaşteţi duhul lui Dumnezeu: orice duh care mărturiseşte că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. 3. Şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, despre care aţi auzit că vine şi acum este chiar în lume.” (I Ioan 4:1-3) * Versetul I Ioan 4:1 se referă la gnostici, care nu credeau că Domnul Iisus Hristos S-a întrupat ca Om Adevărat. Antihristul şi duhul care îl inspiră, care e bineînţeles diavolul, nu îl mărturisesc şi îl cinstesc pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru (vezi I Ioan 4:3)

“6. Şi aceasta este iubirea, ca să umblăm după poruncile Lui; aceasta este porunca, precum aţi auzit dintru început, ca să umblaţi întru iubire. 7. Pentru că mulţi amăgitori au ieşit în lume, care nu mărturisesc că Iisus Hristos a venit în trup; acesta este amăgitorul şi antihristul.” (II Ioan 1:6-7) * Cei ce nu respectă poruncile lui Dumnezeu (conform versetului 6) şi cei care se ruşinează de la a mărturisi pe Hristos ca Om adevărat, deci întrupat, şi Dumnezeu adevărat, acela este, conform versetului 7, un următor şi slujitor al lui Antihrist.

“3. Şi voi da putere celor doi martori ai mei şi vor prooroci, îmbrăcaţi în sac, o mie două sute şi şaizeci de zile. 4. Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice care stau înaintea Domnului pământului. 5. Şi dacă voieşte cineva să-i vatăme, foc iese din gura lor şi mistuieşte pe vrăjmaşii lor; şi dacă ar voi cineva să-i vatăme, acela trebuie ucis. 6. Aceştia au putere să închidă cerul, ca ploaia să nu plouă în zilele proorociei lor, şi putere au peste ape să le schimbe în sânge şi să bată pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. 7. Iar când vor isprăvi cu mărturia lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, şi-i va birui şi-i va omorî.” (Apocalipsa 11:3-7) * Fiara (Antihristul) din versetul şapte îi va omorî pe Enoh şi Ilie, cei doi martori ai lui Dumnezeu (versetul 3), care nu cunoscuseră încă moartea trupească (Facerea/Geneza 5:24 şi IV REgi 2:11, dar II Regi/Împăraţi 2:11 în versiunea Cornilescu).

“1. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară, care avea zece coarne şi şapte capete şi pe coarnele ei zece cununi împărăteşti şi pe capetele ei: nume de hulă. 2. Şi fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului, picioarele ei erau ca ale ursului, iar gura ei ca o gură de leu. Şi balaurul i-a dat ei puterea lui şi scaunul lui şi stăpânire mare. 3. Şi unul din capetele fiarei era ca înjunghiat de moarte, dar rana ei cea de moarte fu vindecată şi tot pământul s-a minunat mergând după fiară. 4. Şi s-au închinat balaurului, fiindcă i-a dat fiarei stăpânirea; şi s-au închinat fiarei, zicând: Cine este asemenea fiarei şi cine poate să se lupte cu ea? 5. Şi i s-a dat ei gură să grăiască semeţii şi hule şi i s-a dat putere să lucreze timp de patruzeci şi două de luni. 6. Şi şi-a deschis gura sa spre hula lui Dumnezeu, ca să hulească numele Lui şi cortul Lui şi pe cei ce locuiesc în cer. 7. Şi i s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască şi i s-a dat ei stăpânire peste toată seminţia şi poporul şi limba şi neamul. 8. Şi i se vor închina ei toţi cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului celui înjunghiat. 9. Dacă are cineva urechi – să audă! 10. Cine duce în robie de robie are parte; cine cu sabia va ucide trebuie să fie ucis de sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor. 11. Şi am văzut o altă fiară, ridicându-se din pământ, şi avea două coarne asemenea mielului, dar grăia ca un balaur 12. Şi toată stăpânirea celei dintâi fiare ea o pune în lucrare, în faţa ei. Şi face pământul şi pe locuitorii de pe el să se închine fiarei celei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. 13. Şi face semne mari, încât şi foc face să se pogoare din cer, pe pământ, înaintea oamenilor, 14. Şi amăgeşte pe cei ce locuiesc pe pământ prin semnele ce i s-au dat să facă înaintea fiarei, zicând celor ce locuiesc pe pământ să facă un chip fiarei care a fost rănită cu sabia şi a rămas în viaţă. 15. Şi i s-a dat ei să insufle duh chipului fiarei, ca chipul fiarei să şi grăiască şi să omoare pe toţi câţi nu se vor închina chipului fiarei. 16. Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. 17. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. 18. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.” (Apocalipsa 13:1-18) * Fiara (Antihristul) va avea, conform versetului 3, urmele unei răni  foarte grave şi va avea putere pe pământ trei ani şi jumătate, adică 42 de luni (conform vesetului 5). În sistemul antihristic, controlul individului se va face pe toate căile posibile tehnologic, inclusiv în plan financiar, vezi versetele 16 şi 17. “Cipul din actele biometrice nu este pecetea finală, ci unul din paşii premergători acesteia. Cei care nu se opun implementării actelor de identitate electronice şi nu vad un pericol în acceptarea lor, trebuie să fie conştienti că săvârşesc un păcat împotriva evidenţei Apocalipsei şi se fac părtaşi, mai mult sau mai puţin, acestui sistem care incepe să semene din ce în ce mai mult cu fiara apocaliptică.” (Avva Justin Pârvu în Comunicat cu privire la problema actelor cu cip) Iar cel care primeşte semnul fiarei “pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte” (Apocalipsa 13:16) va fi pierdut pentru eternitate, deoarece: “9. Şi al treilea înger a venit după ei, strigând cu glas puternic: Cine se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe fruntea lui, sau pe mâna lui, 10. Va bea şi el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat, în potirul mâniei Sale, şi se va chinui în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. 11. Şi fumul chinului lor se suie în vecii vecilor. Şi nu au odihnă nici ziua nici noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi oricine primeşte semnul numelui ei.” (Apocalipsa 14:9-11). Antihristul este un om, conform Apocalipsa 13:18, iar modelul său istoric este Nero, dar sistemul antihristic nu se rezumă doar la Antihrist, ci îi cuprinde pe toţi cei care fac voia Antihristului.

“3. Şi m-a dus, în duh, în pustie. Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară roşie, plină de nume de hulă, având şapte capete şi zece coarne. 4. Şi femeia era îmbrăcată în purpură şi în stofă stacojie şi împodobită cu aur şi cu pietre scumpe şi cu mărgăritare, având în mână un pahar de aur, plin de urâciunile şi de necurăţiile desfrânării ei. 5. Iar pe fruntea ei scris nume tainic: Babilonul cel mare, mama desfrânatelor şi a urâciunilor pământului. 6. Şi am văzut o femeie, beată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Iisus, şi văzând-o, m-am mirat cu mirare mare. 7. Şi îngerul mi-a zis: De ce te miri? Eu îţi voi spune taina femeii şi a fiarei care o poartă şi care are cele şapte capete şi cele zece coarne. 8. Fiara pe care ai văzut-o era şi nu este şi va să se ridice din adânc şi să meargă spre pieire. Şi se vor mira cei ce locuiesc pe pământ ale căror nume nu sunt scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii, văzând pe fiară că era şi nu este, dar se va arăta. 9. Aici trebuie minte care are înţelepciune. Cele şapte capete sunt şapte munţi deasupra cărora şade femeia. 10. Dar sunt şi şapte împăraţi: cinci au căzut, unul mai este, celălalt încă nu a venit, iar când va veni are de stat puţină vreme. 11. Şi fiara care era şi nu mai este – este al optulea împărat şi este dintre cei şapte şi merge spre pieire. 12. Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi, care încă n-au luat împărăţia, dar care vor lua stăpânire de împăraţi, un ceas, împreună cu fiara. 13. Aceştia au un singur cuget şi puterea şi stăpânirea lor o dau fiarei. 14. Ei vor porni război împotriva Mielului, dar Mielul îi va birui, pentru că este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor şi vor birui şi cei împreună cu El – chemaţi şi aleşi şi credincioşi.” (Apocalipsa 17:3-14) * Domnul nostru Iisus Hristos va înfrânge Fiara (versetul 14), chiar dacă Fiara e un împărat extrem de puternic (vezi mai sus şi Daniel 7:23-27).

În loc de concluzie: “21. Şi atunci dacă vă va zice cineva: Iată, aci este Hristos, sau iată acolo, să nu credeţi. 22. Se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor face semne şi minuni, ca să ducă în rătăcire, de se poate, pe cei aleşi. 23. Dar voi luaţi seama. Iată dinainte v-am spus vouă toate.” (Marcu 13:21-23)

sursa articol

https://binevestitorul.wordpress.com/2012/12/06/antihristul-cum-il-recunoastem/

Anunțuri

2 responses to “Antihristul

  1. Cred ca , ca sa nu fim inselati de aparitii uimitoare, viziuni in stare treaza, minuni pe cer , si alte pacaleli, trebuie ca atunci cand mergem la biserica , sa ne rugam ca MANTUITORUL IISUS , [eu cred ca rugaciunea de la biserica , are ceva in plus fata de cea de acasa], sa ne lumineze , ca sa discernem , adevarul de inselaciune.

    • Da de acord am pus Cartea Adevarului pe blog ca lumea sa stie o parte s-au si implinit deja papa Benedict nu mai este profetul mincinos ia luat locul suntem in Marea Stramatoare de la sfarsitul lui 2012 nu se obsearva?Nu se vede ca asa zisa democratie dispare,constitutiile se schimba,steagurile cu cruce si nu numai acestea se vor scoate?Nu se vede ca pamantul este lovit de inundatii,cutremure,razboaie regionale care vor atrage si alte natiuni?Nu se vad miscari populare in mai toata Europa si acum in Turcia?Daca nu credeti macar observati ca ele se implinesc.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s