NOAPTEA DE ANUL NOU

Noaptea de Anul Nou – prilej pentru neprețuite binecuvântări

 În noaptea trecerii dintre ani, creștinii ortodocși din toată lumea participă întru osteneală duhovnicească la Slujba de Anul Nou.  „Aşadar, fiindcă Hristos a pătimit cu trupul, înarmaţi-vă şi voi cu gândul acesta: că cine a suferit cu trupul a isprăvit cu păcatul ca să nu mai trăiască timpul ce mai are de trăit în trup după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Destul este că, în vremurile trecute, aţi făcut cu desăvârşire voia neamurilor, umblând în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe fără măsură, în petreceri cu vin mult şi în neiertate slujiri idoleşti. De aceea ei se miră că voi nu mai alergaţi cu ei în aceeaşi revărsare a desfrâului şi vă hulesc. Ei îşi vor da seama înaintea Celui ce este gata să judece viii şi morţii.” I Petru 4, 1-5
 
Creștinii nu se amăgesc cu iluzii deșarte, ei trăiesc în Duhul Sfântimportanța sfințirii timpului în Iisus Hristos, Împăratul veacurilor: „Iar Împăratul veacurilor, Celui nestricăcios, nevăzutului, singurului Dumnezeu fie cinste şi slavă în vecii vecilor. Amin !” I Tim. 1, 17 Celor necredincioși sau celor care se cred credincioși dar nu sunt, lucrarea Duhului Sfânt le este cu totul străină, de aceea cuvintele despre El, le sunt ca ceva fără sens sau abstract: „Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi !” Ioan 14, 17
 
Simțirea acută și experiența personală că anii și vremurile sunt în mâna Lui Dumnezeu, că fără El nu se poate face nimic bun, îl îndeamnă pe creștin să ofere toate începuturile, înnoirile și căile sale ca jertfă Lui Dumnezeu: „Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale; Pe Cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări; Pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta, înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale.” Psalmi 102, 1-5
 
Creștinii fac ceva cu totul nefiresc și inaccesibil pentru oamenii veacului acestuia. Ei jertfesc de bună voie, conștient și smerit un timp al incertitudinilor, al norocului, al speranței neîntemeiate și al așteptărilor schizoide pentru un timp care li se subordonează și le devine rodnic, sfințit, luminos, plin de certitudini și de veșnicie prin Iisus Hristos.
Cu greu putem să ne gândim la un timp mai potrivit și mai bine primit de Dumnezeu pentru a ne ruga decât în noaptea anului nou, această noapte în care atât de intens sunt înfocate și potențate toate legiuirile universale ale existenței. Noaptea de anul nou este o noapte în care evenimentele se discern după un criteriu de mare rafinament teologic: „Dacă umblă cineva ziua, nu se împiedică, pentru că el vede lumina acestei lumi iar dacă umblă cineva noaptea se împiedică, pentru că lumina nu este în el.” Ioan 11, 9-10
 
Cum poți spune „La mulți ani !” de Anul Nou în stare de păcat și cu gândul la păcat ? Cine oferă anii mulți atât de mult urați de buzele oamenilor ? De unde atâta speranță ? Pe ce temei crede necredinciosul în planurile minții lui ? De unde va veni ajutorul lui ? Din încurajarea acestor aspirații fără Dumnezeu, ale multor vorbe deșarte și surogate psiho-emoționale, se ajunge la tragediile de tot felul de care auzim în jurul nostru: „Iată cum va fi păcatul vostru: ca o spărtură într-un zid înalt, care dintr-o dată şi pe neaşteptate se prăbuşeşte” Isaia 30, 13 „Întru fărădelegile tale tu nădăjduiai şi ziceai: «Nimeni nu mă vede !» Înţelepciunea ta şi ştiinţa ta te-au amăgit astfel, că ziceai în inima ta: «Eu şi nimeni alta nu este ca mine !» Drept aceea va veni peste tine o nenorocire pe care tu nu vei şti să o înlături cu frumuseţea ta şi te va copleşi nenorocirea pe care tu nu o vei putea ocoli şi pe neaşteptate va da peste tine pieirea, fără să fi avut vreme s-o prevesteşti !” Isaia 47, 10-11 „Din pricină că hotărârea pentru pedepsirea răutăţii nu este îndeplinită de îndată, pentru aceasta se umple de răutate inima oamenilor ca să facă rău. Nu este fericire pentru cel fără de lege, care, asemenea umbrei, nu-şi va lungi viaţa, fiindcă el nu se teme de Domnul.” Ecclesiasticul 8, 11-13 „Multe sunt bătăile păcătosului.” Psalmi 31, 11 „Iar păcătosului i-a zis Dumnezeu: «Pentru ce tu istoriseşti dreptăţile Mele şi iei legământul Meu în gura ta ? Tu ai urât învăţătura şi ai lepădat cuvintele Mele înapoia ta. (…) Acestea ai făcut şi am tăcut, ai cugetat fărădelegea, că voi fi asemenea ţie; mustra-te-voi şi voi pune înaintea fetei tale păcatele tale.” Psalmul 49
 
Creștinul începe noul an înnoind virtutea, întărind legătura cu Dumnezeu, mărturisind legile ultime ale realității de fiecare zi: „Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona. De aceea zic vouă: «Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea ? Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele ? Şi cine dintre voi, îngrijindu-se poate să adauge staturii sale un cot ? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi ? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc. Şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor ? Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca ? Că după toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă. Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei.” Matei 6, 24-34
 
Creștinul ia aminte cu smerenie la cele ce s-au scris spre învățătură de înaintașii săi: „Stai în ce te-ai făgăduit tu şi întru aceea îndeletniceşte-te şi petrece, şi intru lucrul tău sporeşte. Nu te mira de lucrările păcătosului; nădăjduieşte în Domnul şi rămâi întru osteneala ta. Că lesne este înaintea Domnului a îmbogăţi pe cel sărac degrabă şi fără de veste.” Isus Sirah 11, 21-23 „Nu râvni la cei ce viclenesc, nici nu urma pe cei ce fac fărădelegea. Căci ca iarba curând se vor usca şi ca verdeaţa ierbii degrab se vor trece. Nădăjduieşte în Domnul şi fă bunătate şi locuieşte pământul şi hrăneşte-te cu bogăţia lui. Desfătează-te în Domnul şi îţi va împlini ţie cererile inimii tale. Descoperă Domnului calea ta şi nădăjduieşte în El şi El va împlini. Şi va scoate ca lumina dreptatea ta şi judecata ca lumina de amiază.” Psalmi 36, 1-6

Statul în picioare, efortul, durerea, răbdarea, rugăciunea îndelungată, împreună-prezența alături de ceilalți credincioși, comuniunea, lepădarea grijilor lumești, atenția minții la dumnezeieștile cuvinte pline de duh și viață, mulțumirea și lauda adusă Lui Dumnezeu pentru toate binefacerile Sale iată elemente specifice de mistică și ascetică creștină care conving pe Dumnezeu că noi dorim cu adevărat să-L cunoaștem și să vorbim cu El iar El cu noi. „Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită.” I Petru 5, 8 „Fiţi cu mintea întreagă şi privegheaţi în rugăciuni” I Petru 4, 7 „Luaţi seama la voi înşivă, să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare şi de băutură şi de grijile vieţii, şi ziua aceea să vine peste voi fără de veste, ca o cursă, căci va veni peste toţi cei ce locuiesc pe faţa întregului pământ. Privegheaţi dar în toată vremea rugându-vă, ca să vă întăriţi să scăpaţi de toate acestea care au să vină şi să staţi înaintea Fiului Omului.” Luca 21, 34-36
 
„Eram altădată fără de minte, neascultători, amăgiţi, slujind poftelor şi multor feluri de desfătări, petrecând viaţa în răutate şi pizmuire, urâţi fiind şi urându-ne unul pe altul iar când bunătatea şi iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Dumnezeu s-au arătat, El ne-a mântuit, nu din faptele cele întru dreptate, săvârşite de noi, ci după a Lui îndurare, prin baia naşterii celei de a doua şi prin înnoirea Duhului Sfânt pe Care L-a vărsat peste noi, din belşug, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru.” Tit 3, 3-6


parinteleiacob.info@gmail.com
Publicat de 

 

Anunțuri

3 responses to “NOAPTEA DE ANUL NOU

  1. Sfânta Treime să ne ierte toate ale anului trecut şi să ne dea dragostea, înţelepciunea şi sporirea în cele bune în anul care vine ! La mulţi ani în Domnul, tuturor !

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s