Monthly Archives: august 2011

Teoria ascendenţei evreieşti asupra românilor în teritoriile dacilor liberi.

ASCENDENŢA EVREILOR ASUPRA ROMÂNILOR?
Începând de la jumătatea  secolului al XIX-lea şi continuând cu prima jumătate a secolului XX,o stranie  teorie a fost lansată de istorici şi autori evrei:teoria ascendenţei evreieşti  asupra românilor în teritoriile dacilor liberi.În felul acesta revendică un  drept natural asupra teritoriului României.După aceştia,istoria României trebuie  rescrisă în coordonatele istorice „descoperite” de ei:evreii au fost stăpâni în  Dacia înainte ca strămoşii noştri să se nască.Dacă îi mai avem în vedere şi pe  ungurii (hunii) care susţin că Transilvania era nelocuită când ei au descălecat  în Câmpia Panoniei,nu mai trebuie să ne raportăm la istoria noastră  multimilenară.
Această teorie a fost inventată în momentul în care  Alianţa Israelită Universală s-a gândit la crearea unui stat evreiesc  european. Conform teoriei unora dintre protocroniştii evrei se susţine că „evreii  ar fi colonizat Dacia cu câteva secole înaintea colonizării romane.”(1).Alţii  susţineau,susţin şi în zilele noastre,că „evreii erau în Dacia în număr mare  încă înaintea formării poporului român.”(2).
La 1879,în lucrarea  „Statul român şi situaţia juridică a evreilor în România”,Kaspar Bluntschil  afirmă:”Fără îndoială(o siguranţă hazardată,am spune noi-n.n.)că un mare număr  de familii israelite au venit în provincia dunăreană Dacia,încă sub domnia  vechilor împăraţi romani.Aceste familii vechi israelite s-au conservat aici şi  sunt cel puţin tot atât de vechi pământene ca şi naţiunea română…Ele formează şi  sâmburele populaţiei evreieşti de astăzi din România.”(2).Scrierea lui este pur  politică,pusă în slujba evreilor din România,care căutau să-şi consolideze  poziţia socio-economică,şi apărea chiar în perioada când evreii-năvălitori ca  lăcustele,în special în Moldova-revendicau „împământenirea”.Adică statutul de  români(sau cetăţenia),pentru a avea acces neîngrădit şi nelimitat de la  pârghiile economice până la cele mai înalte funcţii administrative ale tânărului  stat român.
Evreul Bernard Stambler publică,la Paris,în 1913,lucrarea  „L’histoire des Israelites roumains et le droit d’intervention” (Istoria  israeliţilor romăni şi dreptul intervenţiei) care s-a dorit de „rigurozitate  ştiinţifică” dar nu conţinea decât imaginaţia autorului,fără nici o dovadă  ştiinţifică ori arheologică.Dacă ar fi fost puţin mai „deştept” l-ar fi citit pe  B.P.Haşdeu,care precizează prezenţe iudaice în Dacia Romană începând din secolul  al II-lea.Aceasta se datora faptului că legiunile romane,care au purtat războaie  de cucerire împotriva strămoşilor noştri daci includeau o multitudine de etnii  provenite din provinciile Imperiului din rândul cărora nu puteau lipsi nici  iudeii.Textele funerare iudaice legate de divinităţi iudaice descoperite la  Orşova,monezile iudaice din anii 133-134 sunt semnalate de  B.P.Haşdeu.Atât!Siguranţa manifestată de Kaspar Bluntschil în lucrarea sa este  mai mult decât hazardată.
„Apoi după un hiat de aproape un mileniu,în  anul 1165,îi pomenşte învăţatul călător evreu,Benjamin din Tudela,descriind  raporturile bune dintre valahii sud-dunăreni şi comunităţile evreieşti din  Bizanţ;judecând după unele acte comerciale ale medievalităţii timpurii,în  secolul al XII evreii se aflau printre negustorii care practicau comerţul între  Bizanţ,Rusia şi Polonia,traversând Bulgaria şi meleagurile dunărene.Rolul lor în  acest comerţ a fost remarcat şi de istoricul Nicolae Iorga care scria în  „Istoria comerţului românesc”:”singurii evreii băteau încă înainte de 1480  aceste drumuri,venind de-a dreptul din Constantinopol”.În Transilvania evreii  sunt prezenţi încă din secolele XI-XII din timpul regelui Ladislau I.La 1251  Bela al IV-lea care este menţionat în documentele ebraice pentru atitudinea sa  favorabilă faţă de evrei,stimulează aşezarea lor în Ungaria,deci şi în  Transilvania.”(3).
Sunt menţionaţi,deci,negustori evrei „care băteau  meleagurile dunărene”.În Moldova şi Ţara Românească încă nu pătrunseseră nici  măcar aceştia.
În anul 2002,teoria ascendenţei evreieşti asupra  românilor a fost relansată de către Teşu Solomovici în lucrarea „România  iudaică”,în două volume voluminoase publicate de către Ministerul Culturii din  România.Adică pe banii contribuabililor români se susţine colonizarea Daciei de  către Imperiul roman cu populaţie evreiască strămutată din Iudeea.Dacă până la  jumătatea secolului XX istoricii şi autorii evrei au primit replica necesară,de  data aceasta nu a venit nici o replică din partea istoricilor români,a  intelectualilor ori a formatorilor de opinie.Nici din partea Academiei  Române.Măcar de dragul adevărului ştiinţific trebuia amintit că „Provincia  dunăreană Dacia” era totuşi Dacia Traiană(deşi nu ne tragem de la Râm).De dragul  adevărului istoric trebuia precizat că împăratul Traian nu i-a agreat deloc pe  evrei în calitate de  „colonişti”.Mai mult,în insula Cipru a ordonat legiunilor  sale să-i extermine.Nu pot să-mi explic laşitatea istoricilor români,a membrilor  Academiei Române faţă de promovarea acestei teorii care frizează adevărul  istoric.

INVAZIA ROMÂNIEI
Prezentarea evoluţiei societăţii  româneşti şi a statului naţional unitar România între 1648 şi 2004 nu se poate  face fără a aborda problema evreimii.În timpul răscoalei cazacilor poloni,şi  după,valuri de „imigranţi” clandestini evrei se infiltrau din trei  direcţii:Imperiul Ţarist,Imperiul Otoman şi Imperiul Austro-Ungar.De  pretutindeni erau alungaţi.După ce s-au aşezat masiv în Bucovina,au trecut apoi  în Moldova,după care în Muntenia.Toţi evreii veniţi din Imperiul Austro-Ungar se  declarau supuşi austro-ungari şi se puneau sub protecţia reprezentanţelor  diplomatice ale Imperiului.Lor au început să li se alăture şi cei sosiţi din  celelalte imperii.Fiind scutiţi de orice obligaţie faţă de tânărul stat român,nu  plăteau impozite şi prosperau în dauna românilor.Mandataţi de organizaţia B’nai  B’rith,Cremieux şi Montefiore,doi dintre fondatorii Alianţei Israelite  Universale s-au implicat în „împământenirea” tuturor evreilor aflaţi între  graniţele României.”Atenţia B’nai B’rith asupra României datează încă de la  înfiinţarea acestui ordin masonic israelit(1843),având în vedere colonizarea  discretă,dar masivă a României cu evrei veniţi din Polonia şi Ucraina.Scopul  acestei atenţii era „împământenirea” evreilor din România şi dominarea de către  aceştia a întregii vieţi economico-financiare a ţării.”(2).
La  1870,consulul american Benjamin P.înfiinţează prima rezidenţă permanentă a B’nai  B’rith în România.Infiltrarea ţării cu agenţi ai acestei organizaţii,prin înalţi  diplomaţi americani a continuat.Exemplific doar cu ambasadorul SUA la Bucureşti  Alfred Moses,care a activat şi în timpul mult hulitului regim condus de Nicolae  Ceauşescu…
Fără a intra în amănunte istorice,se ştie că evoluţia  Ţării Româneşti,a Moldovei şi Transilvaniei a vizat,practic,unirea lor într-un  stat naţional,în care poporul român să fie eliberat de orice asuprire străină.A  fost crezul tuturor înaintaşilor noştri,crez care în zilele noastre este luat în  derâdere(pentru a mă exprima mai elegant).Într-o notă adresată lui La  Valette,ministrul de Externe al Franţei,M.Kogălniceanu informa:”(…)De aceea,nu  numai astăzi,dar din toate timpurile,sub toate regimurile,domnii şi bărbaţi de  stat ai României şi,în general,toţi aceia care se interesează de această  ţară,s-au preocupat de necesitatea de a împiedica exploatarea poporului român de  către un alt popor care îi este străin,de către evrei.”(vezi  Bujoreanu,”COLECŢIUNE DE LEGIUIRILE ROMÂNIEI VECHI ŞI NOI”
Nu doresc  să intru în polemică cu nici un istoric,jurist sau politician care a prezentat  problema statutului politico-juridic al evreilor din România în perioada  1648-2004,tocmai pentru că majoritatea aprecierilor poartă amprenta conjuncturii  politice.Nu voi prezenta nici migraţia evreilor în Moldova şi Muntenia după  răscoala cazacilor polonezi,ori după ce au fost alungaţi din Rusia.La acea  vreme,marele poet naţional Mihai Eminescu,ideologul Partidului  Conservator,angajat ca redactor-şef al ziarelor Curierul de Iaşi şi Timpul din  Bucureşti,prin poziţia pe care a luat-o faţă de evrei a devenit inamicul public  al Alianţei Israelite,dar şi a unor guvernanţi români.Faţă de imigraţia  evreilor,el scria:”Toţi scriitorii timpului aceluia deplâng invaziunea evreilor  din Galiţia şi Rusia,care,fugind de serviciul militar,veneau ca roiurile de  lăcuste,ca şi astăzi,fără paşapoarte,fie pe vadurile Prutului,unde corupeau  graniţa rusească mai bine păzită,fie pe cărări de munte,necunoscute grănicerilor  austrieci.De altminteri,şi ruşii şi austriecii erau bucuroşi să scape de ei,ca  şi astăzi…Neavând alte temeiuri de drept pentru apărarea cauzei sale,Alianţa  Israelită,prin organele sale,alesese ca temei umanitarismul.Noi,românii,vedem pe  zi ce merge răpinduni-se tărâmul nostru economic,în propria noastră ţară,de  invazia mereu crescândă a evreilor străini.”(4).

EXCLUDEREA EVREILOR DE  LA DREPTURI
Doresc să subliniez,pentru început,faptul că iniţiativa  excluderii evreilor de la viaţa politică,economică şi culturală a  Principatelor,apoi a României a aparţinut Marilor Puteri ale vremii:Marea  Britanie,Franţa,Austria,Regatul Sardiniei,Prusia,Rusia şi Imperiul Otoman.Foarte  multe persoane uită,intenţionat sau din comoditate,acest aspect.
La  Congresul de Pace de la Paris,întrunit după războiul  Crimeeii(1853-1856),mişcarea unionistă a reuşit să includă pe ordinea de zi  problema unirii Principatelor române Moldova şi Ţara Românească.Congresul a  decis convocarea în cele două ţări a unor divanuri(adunări ad-hoc),care să se  pronunţe asupra viitoarei organizări a celor două Principate.În octombrie  1857,adunările ad-hoc au votat în favoarea unirii Moldovei cu Ţara Românească  într-un singur stat cu numele de Românie.Pe această bază are loc Conferinţa  reprezentanţilor celor şapte Puteri europene(7/19 august 1858) care au adoptat  Convenţia de la Paris,document cu valoare de Constituţie.În document era  stipulat că cele două ţări vor purta numele de „Principatele Unite ale Moldovei  şi Valahiei”.La art.46 era precizat:”Moldovenii şi valahii vor fi toţi  deopotrivă înaintea legii,înaintea contribuţiilor(dărilor) şi primiţi deopotrivă  în funcţii publice…Moldovenii şi valahii de rit creştin se vor bucura deopotrivă  de drepturile politice.”
Formularea nu lasă loc de dubii,Evreii,adică  cei de rit mozaic,erau excluşi de la orice drepturi.Unde mai pui că această  Constituţie a fost elaborată şi adoptată fără participarea românilor.În baza ei  s-au constituit şi Adunările elective ale Moldovei şi Ţării  Româneşti.

MASONERIA EUROPEANĂ A CUCERIT ROMÂNIA
Puţină lume  cunoaşte că data de 24 ianuarie mai are o semnificaşie,nu doar ca ziua Unirii.24  ianuarie este şi ziua Masoneriei române.Această dată a fost aleasă intenţionat  pentru a marca victorie masoneriei în cucerirea României.Vom vedea cum.
Nişcările revouţionare de la 1848 au cuprins toată Europa.Ideile de  „Libertate,Egalitate,Fraternitate” erau de sorginte masonică.Întreaga mişcare de  la 1848 din Principatele Române a fost masonică.La acel moment,Moldova şi Ţara  Românească se aflau sub controlul Imperiului Otoman.Revoluţia de la 1848 nu a  reprezentat expresia eliberării naţiunii de sub dominaţia otomană,ci încheierea  unui pact cu un alt stăpân,prin înscrierea în curentul masonic  european.Dominaţia făţişî a fost înlocuită cu una din umbră,discretă.
La 1848 domnitor în Moldova era prinţul Mihail Sturza,impregnat de ideile  masonice paşoptiste.Întreţinea strânse legături cu Imperiul Otoman,implicit cu  lojile masonice turce.Aceasta i-a dat posibilitatea ca,în momentul în care  revoluţiile europene au fost înăbuşite în sânge,să le faciliteze masonuilor  paşoptişti din Moldova să se refugieze în exil,unde şi-au continuat  activitatea…
Întâia lojă masonică a românilor a fost Societatea  filarmonică fondată de Ion Heliade Rădulescu,la 1833.În 1842 i-au fiinţă lojile  Lumina la Bucureşti şi Fraternitatea la Iaşi,iar la 1843 se înfiinţează Frăţia  şi Asociaţia literară.
1859 este anul în care Ilustrul Frate Augoste  Carance fondează trei loji româneşti de obedienţă franceză purtând acelaşi  nume:L’Etoile du Danube(Steaua Dunării)-una la Bucureşti,a doua la Iaşi,iar a  treia la Galaţi.Toate trei îl aveau ca Venerabil(Conducător) pe colonelul  Alexandru Ioan Cuza.
Înainte de Unire pe teritoriul celor două  principate activau o multitudine de loji care reprezentau interesele diferitelor  masonerii europene.Poziţia geo-strategică(legătura dintre Occident şi Orient)  făcea din acest teritoriu o cursă pentru supremaţie.În decembrie 1958,Poliţia  află de existenţa unui complot masonic împotriva lui Al.I.Cuza,exponentul  lojilor franceze.Grigore Sturza,el însuşi mason,fiul fostului domnitor al  Moldovei,Mihai Sturza,complota pentru a urca pe tronul Moldovei.Era sprijinit de  lojile engleze-de care erau legate cele turceşti,dar şi de lojile ruseşti.Cele  din urmă se opuneau influenţei crescânde a masoneriei franceze asupra  Moldovei.
Aflând despre complot,agenţii de poliţie au încept să-i  interogheze pe toţi străinii care se aflau în Moldova.Au descoperit o adevărată  încrengătură de reţele masonice,ai căror agenţi, infiltraţi în Moldova,căutau să  atragă de partea lor câţi mai mulţi boieri moldoveni.Tentativele lor au  eşuat,fiind nevoiţi să părăsească Moldova.
O delegaţie  europeană,formată exclusiv din masoni,a sosit la Iaşi şi Bucureşti pentru  supravegherea alegerilor.Aceştia i-au sfătui pe masonii români să aleagă aceeaşi  persoană ca domnitor în cele două principate.Nu aveau în vedere decât interesul  lor de a stăpâni viitorul stat.Astfel că,la 5 şi respectiv 24 ianuarie 1859  Adunările elective din cele două principate l-au ales domn pe Alexandru Ioan  Cuza.Înainte s-a realizat unirea masonică a celor trei loji Steaua Dunării.
Amintesc art.5 al Convenţiei:”Nimeni nu va putea fi alegător dacă nu este  în vârstă de 25 de ani împliniţi şi născut sau naturalizat moldovean sau  muntean”.Din nou,prin voinţa Marilor Puteri,evreii au fost excluşi de la dreptul  de vot.
România pornea la drum cu un domnitor mason.El va  înfiinţa,în anul 1863,la Bucureşti,loja Înţelepţii din Heliopolis.
La  24 ianuarie 1862,”Principatele Unite ale Moldovei şi Valahiei” şi-au luat  oficial numele de România.
Intrând în conflict cu lojile masonice  naţionale,domnitorul Al.I.Cuza este înlăturat prin lovitura de stat din 1866.La  sugestia lui Napoleon al III-lea,masonii îl aduc la putere pe prinţul Carol,din  famiulia Hohenzollern-Sigmaringen,o altă familie de masoni.
Cele  prezentate mai sus dezvăluie un crunt adevăr:jocurile politice s-au făcut mereu  în culisele lojilor masonice,iar România a fost şi atunci,ca şi în zilele  noastre,teatrul unor lupte pentru putere între diferite obedienţe  masonice.

de Teodor Filip

Surse:
1.    Paul Goma, „Săptămâna roşie”, p.97 şi 99,  Ediţia august 2000;
2.    http://bisericasecreta.wordpress.com;
3.  http://bisericaorg/ro;
4.  http://homepages.com

5 www.ne-cenzurat.ro

Cometa Elenin creaza semne de intrebare

Ce aduce Cometa Elenin?…

17 octombrie 2011 – Cometa Elenin…VIZIBILA! Multi
spun ca aceasta o sa fie ultima zi pe pamant. NASA a facut referire la luna octombrie a anului 2011.Noi de luni de zile v-am atras atentia : decembrie 2012 este mistificare…o catastrofa se poate produce pana in primvara anului 2012! Noi
trebuie sa aflam adevarul cu orice pret, nu are cine sa ne ajute in aceasta lupta. Intamplator soldatii israelieni au venit luna aceastasa se “atreneze” in Bucegi? Nu cumva cautau un loc de refugiu pentru liderii lor? Criza actuala, nu cumva a fost facuta pentru a se strange fonduri pentru buncarele elitelor?! Prea
brusc a aparut aceasta criza…
Perioada
august – octombrie 2011…CRESTE ACTIVITATEA SEISMICA!
Sa aflam ceva despre aceasta cometa… http://www.agentia.org
Intrarea Cometei Elenin in Sistemul
Solar ii pune in alerta pe rusi. Apropierea acestei comete de pamant, in 17 octombrie 2011, presupune ca va perturba mult activitatea terestra. Scenariile sunt din ce in ce mai sumbre si pot vi reamintite intr-o serie de articole ce circula pe Internet si despre care NASA nu doreste inca sa confirme sau sa
infirme nimic.
Ceea ce este senzational e ca Google ascunde
date din imediata proximitate a acestei comete, asa cum a mentionat
Agentia.org intr-un material publicistic. Cometa Elenin
ar fi de fapt o pitica rosieidentificata ca si Hercolubus si ar putea avea
legatura cu deja faimoasa planeta Nibiru. Rusii se tem de alinierea de la 15 martie 2011, dar mai ales la apropierea de Pamant din 17octobrie din acest an.
Materialul ne-a fost semnalat de expertul Agentiei in astfel de chestiuni, Cristian Negureanu, iar faptul ca rusii s-au decis sa sporeasca numarul adaposturilor nucleare, cu inca 5.000, intr-un plan
de urgenta care i-a fost prezentat lui Dimitri Medvedev ne pune pe ganduri serios.
Planul de parare are aprobarea ministrului rus
al Apararii, serghei Serdyukov care vorbeste despre o veritabila “explozie gravitationala”, cu consecinte dramatice pentru Terra.
Expertii rusi vorbesc de o miscare controlata a
cometei, un soi de “dirijare inteligenta”, care ii face sa se intrebe despre tinta reala a acestui corp ceresc.Aceasta se apropie de Terra in toamna mult mai aproape decat ar fi fost normal, ca si cand ar fi cazut intr-o “plasa gravitationala”. ca si cum intreaga cometa r putea fi pilotata.
Pare ca aceasta cometa descoperita de profesorul Leonid Elenin la 10 decembrie 2010 si confirmata mai apoi de mai multe observatoare astronomice, are o mare legatura si cu noua planeta descoperita in sistemul solar, cea a carei marime este de trei ori mai mare decat Jupiter, avand o masa gazoasa si care a primit denumirea de Tyche, aflandu-se mult dupa orbita lui Pluto.
Descoperirea a fost facuta de americanii Daniel
Whitmire si John Matese de la Observatorul Universitatii din Louisiana.
Si o stire de ultima ora: NASA instaleaza pe tot teritoriul SUA camere de supraveghere care ar trebui sa surprinda meteoriti in cadere. Actiunea e botezata “What’s Hitting Earth?”. Coincidenta?
Orbita Cometei Elenin ca si apropierea ei de Terra poate fi vizualizata pe siteul NASA la adresa de
aici
. (aplicatie Java)

Sursa: News.ro Ştiri pe
Blog

Acest articol apartine blogului Newsro123.com

„Bomba socială” planetară este pe cale de a exploda

image

Actuala criză financiară, pornită din Statele Unite, a cuprins cu repeziciune întreaga planetă. Mai bine de doi ani, atât liderii puternicelor state industrializate cât şi organismele caracatiţei financiare globale, s-au „preocupat” pentru ca statele aflate în dificultate să se redreseze din punct de vedere financiar ş economic. Această „grijă” a dus la înrobirea acestora. Mai mult sau mai puţin fiecare dintre noi simţim această înrobire. Pentru mine este iresponsabilă şi neliniştitoare atitudinea guvernanţilor noştri care ne îndeamnă să stăm liniştiţi deoarece au luat măsuri din timp pentru ca România să nu mai fie afectată de o nouă criză Complet fals! Tăvălugul este abia la început Pentru prima dată, experţii economici şi mari finanţişti participanţi la cel de-al 39-lea Forum Economic Mondial de la Davos (sfârşitul lunii ianuarie 2011) au lansat ideea că omenirea se află în pragul unui război economic, rezultat al acestei crize financiare. Analiza arată un tablou elocvent pieţe volatile, absenţa lichidităţilor, creşterea şomajului. Toate acestea pe fondul celor mai scăzute niveluri înregistrate vreodată de indicii privind încrederea consumatorilor şi a întreprinderilor„Bomba socială” planetară este pe cale de a exploda. Statele puternice au început deja să înghită economiile ţărilor sărace. În acest timp, guvernanţii noştri ne îndeamnă să stăm liniştiţi. Cei 2.500 de participanţi la forumul de la Davos, între care 40 şefi de state, au estimat că lupta pentru supremaţia economică şi financiară, dar şi pentru instaurarea Guvernului Mondial, are două căi.Prima cale o reprezintă cea dură, în care s-a trecut deja la prima fază: formarea a patru poli de putere, structurate după puterea financiară, rase şi religii. Un pol este reprezentat de Statele Unite Marea Britanie, Canada, Germania şi Franţa, cărora li se va alătura Australia şi Noua Zeelandă. Ele au înghiţit deja economiile Greciei, Spaniei, Italiei, Portugaliei şi Olandei, împreună cu cele ale Mexicului, Braziliei, Argentinei ş.a. Adică a unor foste mari imperii coloniale şi parte din fostele lor colonii. Al doilea pol este cel asiatic, reprezentat de China, cele două Coree, India, Japonia, Pakistan Indonezia, Tailanda, Indochina, restul Polineziei, etc Al treilea pol este reprezentat de ţările de sub flamura verde, a Islamului. Adică lumea musulmană în general, care vrea să recupereze ce a pierdut, reprezentată de Iran, Afganistan, Turcia, Palestina Marocul, Irakul şi Egiptul. În jurul acestora vor gravita ţările lumii arabe. Aici doresc să fac o s curtă paranteză… În imediata vecinătate a României se află Turcia unde, în 2002, la putere a venit Partidul Dreptăţii ş Dezvoltării (AKP), care a pus pe tapet problema concentrării politicii externe a ţării asupra Orientului Apropiat. Iar când „Frăţia Musulmană”, considerată în Occident organizaţie teroristă, a devenit un factor-cheie în politica egipteană, AKP şi-a găsit un aliat în zonă. În Tunis, după fuga lu Ben Ali, „Frăţia” a ieşit din ilegalitate. Premierul turc Erdogan s-a apropiat  şi de „Frăţia”, creând analogii turceşti ai partidelor islamiste. Astfel, una din consecinţele revoltelor din Orientul Apropiat duce la creşterea rolului Turciei, care ar putea deveni o supraputere regională. Acest lucru a fost subliniat de cunoscutul politolog american şi turc, directorul secţiei Institutului de Studii a Orientului Apropiat din Washington, Soner Cagaptay, în ziarul „Jerusalem Post” Este semnificativ faptul că, la începutul anului 2011, AKP din Turcia s-a înscris în calitate de apărător a „Frăţiei Musulmane”, dar şi a revoltelor din lumea Arabă, devenind tot mai apreciată în zonă. Ashraf Abdel Ghaffar, liderul mişcării „ Frăţia Musulmană” a adus laude Turciei şi AKP. Această prietenie oferă islamiştilor turci din Ankara pârghii de influenţă în capitalele arabe. „Frăţia Musulmană”, „Frăţia” din Tunis, chiar „Hamas” vor susţine răspândirea influenţei Turciei în regiune Nu pot încheia această paranteză fără a mai oferi o informaţie inedită cititorilor. În anul 2010 Turcia se confrunta cu probleme financiare deosebite. Premierul Erdogan a luat taurul de coarne. A ordonat, da, a ordonat adunarea tuturor marilor comercianţi, industriaşi, oameni politici cu influenţă şi…în faţa ministrului de Interne, a şeful Poliţiei le-a cerut ca într-un interval de…să aducă în ţară toate sumele în valută pe care le-au depus în băncile din străinătate, rezultate în urma afacerilor dubioase şi a furtului. În caz contrar, li se confiscă toată averea şi vor înfunda puşcăriile. Bineînţeles, cu fapte dovedite de către autorităţi. Toţi aceştia s-au conformat!!!.. Ultimul pol reprezentat de Rusia şi fostele ţări componente ale Uniunii Sovietice, mai puţin cele care au aderat la Uniunea Europeană Suntem contemporanii unor bătălii financiare şi economice necruţătoare, în care acţionează cea mai periculoasă armă: BANUL Iar analiştii economici mai prevăd că bătălia finală se va da pe criteri rasiale, în care rasa albă va lupta împotriva celorlalte (galbenă, arabă, neagră. Rasa roşie a fost scoasă de mult din joc). De aici poate izbucni Al Treilea Război Mondial, în care rasa albă va lupta în final, cu rasa galbenă. Cu efecte devastatoare pentru Omenire A doua cale pe care o prevăd unii analişti economici, se va desfăşura pe cale paşnică, sub egida ONU. Împreună cu Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, acest organism internaţional – de fapt cea mai mare lojă masonică – va acapara economiile celorlalte ţări. Iar soluţia pentru redresarea economiei mondiale va fi instaurarea unei monede unice şi a Guvernului Mondial. Este tocmai ceea ce şi-au propus participanţii la forumul de la Davos. Însă, până atunci, vor trebu rezolvate probleme deosebit de grave cu care se confruntă ţările pe care le domină economic Cele prezentate mai sus sunt doar speculaţii, chiar iresponsabile, a participanţilor de la Davos, într- un moment în care statele lumii încă nu au „digerat” criza financiară. Mai mulţi lideri politici au tras semnale de alarmă. Preşedintele indonezian, Susilo Bambang Yudhoyono, investit în funcţie la 20.10.2004 (este la a doilea mandat), a declarat că, în 2045, populaţia lumii va depăşi nouă miliarde, ceea ce va duce la„cursa pentru resurse” „Imaginaţi-vă câtă presiune asupra mâncării, energiei, apei şi resurselor Următorul război economic sau conflict va fi pentru resursele pe cale de dispariţie, dacă nu reuşim să îl rezolvăm împreună”, a concluzionat preşedintele indonezian. Preşedintele Nicolas Sarkozi, care este şi preşedintele forumului economic global G20,dar şi al celui al principalelor economii, G8, a pledat pentru normalizarea situaţiei, iar Michel Barnier,  comisar UE a catalogat speculaţiile celor de a Davos ca fiind „scandaloase” În acest timp, „Marele Dragon” – China – nu doarme. Ministrul comerţului, Chen Deming a subliniat că ţara sa va continua „liberalizarea” monedei, în funcţie de nevoile pieţei, mai ales în funcţie de relaţiile comerciale cu Statele Unite. De la mijlocul lunii iunie responsabilii finanţelor din Beijing au permis yuanului să crească de 3 ori peste valoarea dolarului. Directorul Băncii Industriale ş Comerciale din China a declarat: „Suntem obligaţi să ne investim banii în America” China vrea însă să schimbe situaţia. Ar trebui să importăm pentru a avea un echilibru al pieţei şi a creşte investiţiile străine”. Se prevede ca importurile din America să ajungă la 200 de miliarde de dolari Realitatea economică a lumii determină statele să-şi calculeze cu grijă fiecare pas, investiţiile ş strategia de conducere, au subliniat participanţii la forumul de la Davos.

de Teodor Filip

www.ne-cenzurat,ro

DEZASTRE PLANETARE SAU RAZBOI FAC CA STATELE LUMII SA CONSTRUIASCA BUNKERE

Persoana care a scris acest mesaj a făcut acest lucru
în nume propriu (nume pe care l-am verificat), şi include o serie de fotografii cu primul ministru al Norvegiei şi (separat) cu Benazir Bhutto. Suntem convinşi de sinceritatea acestei persoane, dar veţi înţelege că nu putem dezvălui numele real şi nici publica fotografii fără consimţământul acestei
persoane.Sunt un politician norvegian. Aş dori să spun că evenimente dificile vor avea loc începând cu anul 2008 şi până în anul 2012.Guvernul norvegian construieşte din ce în ce mai multe baze
subterane şi buncare. Când au fost întrebaţi, ei pur şi simplu spun că este pentru protecţia populaţiei din Norvegia. Când am întrebat când urmează să fie terminate, au răspuns „înainte de 2011”.Israelul face la fel, şi multe alte ţări de asemenea.Dovada că ceea ce spun este adevarat sunt fotografiile cu mine precum şi cu toţi prim-miniştri şi miniştri cu care mă intâlnesc. Ei ştiu toate astea, dar ei nu vor să alarmeze publicul larg pentru a crea panică în masă.Planeta X se apropie, iar Norvegia a început depozitarea produselor alimentare şi semintelor în zona Svalbard şi în nordul arctic, cu ajutorul SUA şi UE. Ei vor salva numai pe cei care fac parte din elita puterii şi pe cei cu care vor putea să construiască din nou: medici, oameni de ştiinţă, şi aşa mai departe.În ceea ce mă priveste, deja ştiu că voi pleca înainte de 2012 în zona Mosjoen unde avem un complex subteran militar. Acolo suntem împărţiţi pe sectoare, roşu, albastru şi verde. Însemnele militare norvegiene sunt deja alocate acestora, iar taberele au fost deja
construite acolo cu mult timp în urmă.Oamenii care vor fi lăsaţi la suprafaţa planetei să moară împreună cu restul, nu vor primi niciun fel de ajutor. Planul este că 2 milioane de norvegieni vor fi în siguranţă, iar restul vor muri. Asta înseamnă ca 2.600.000 vor pieri în noapte, neştiind ce să facă.Toate aceste sectoare şi buncăre care alcătuiesc complexul subteran sunt interconectate cu tunele şi dispun de vagoane automotoare care asigură transportul, pentru a asigura contactul permanent între ele. Există însă nişte uşi sau porţi uriaşe la intrările acestora pentru a nu le compromite în caz de necesitate.Sunt foarte trist. De multe ori plâng împreună cu alţii care cunosc acestea, că atât de mulţi vor afla prea târziu, iar apoi totul se va sfârşi pentru ei. Guvernul a minţit oamenii din 1983 şi până în prezent. Toţi marii politicieni din Norvegia ştiu acest lucru, dar puţini vor informa oamenii în mod public – pentru că se tem că nu vor mai fi primiţi la îmbarcarea în trenurile NOAH-12, care-i vor duce la locaţiile subterane unde vor fi în siguranţă.

Dacă ei vor spune cuivadin afară, cu siguranţă sunt ca şi morţi. Dar mie nu-mi mai pasă de mine.
Omenirea trebuie să supravieţuiască, ca şi toate speciile de aici. Oameniitrebuie să afle despre toate acestea.Toate guvernele din lume sunt conştiente de acestea, şi spun că se va întâmpla. Pentru aceia dintre oameni care se pot salva singuri pot doar să spun „Căutaţi locuri aflate la înălţime, găsiţi acolo peşteri unde puteţi avea un depozit de alimente conservate şi apă care să vă ajungă timp de cel puţin cinci ani. Dacă vă permiteţi financiar, recomandate sunt şi pilulele împotriva radiaţiilor şi combinezoanele de protecţie radioactivă.Pentru ultima dată spun „Dumnezeu să ne ajute”… dar de data asta Dumnezeu nu ne va ajuta. Doar fiecare persoană în mod individual poate să schimbe ceva în această privinţă. Trezeşte-te, te rog!Aş fi putut să vă scriu folosind un alt nume, dar acum nu mă mai tem
de nimic. Când ştii anumite lucruri devii invincibil şi nimic nu te mai poate răni când ştii că sfârşitul va veni curând.Vă asigur 100% că toate acestea vor avea loc. Au mai rămas doar 4 ani pentru a ne pregăti. Înarmaţi-vă şi grupaţi-vă, găsiţi-vă un loc unde veţi fi în siguranţă şi asiguraţi-vă provizii de apă şi alimente pentru un timp.Întrebaţi-mă orice şi voi răspunde cu ceea ce ştiu despre implicarea Norvegiei în toate acestea. Şi uită-te în jurul tău: peste tot se construiesc buncăre şi baze subterane. Deschideţi ochii, oameni buni! Întrebaţi-vă guvernele ce este ceea ce construiesc acolo, şi vă vor răspunde că sunt doar depozite pentru alimente, etc. Ei vă orbesc cu astfel de minciuni.Semnele prezenţei extraterestre sunt deja aici, şi îmi dau seama adesea că cei din elita politicienilor norvegieni nu sunt ceea ce spun ei că sunt. E ca şi cum ei îşi controlează toate gândurile lor, iar ei spun numai ceea ce au fost învăţaţi să spună. Pentru mine este clar ceea ce sunt ei, şi ceea ce nu sunt. O puteţi vedea în ochii lor şi în mintea lor.Ţineţi minte că toţi cei care se vor afla în marile zone
metropolitane din marile oraşe, aceia vor fi primii loviţi şi primii care vor
muri în 2012. Mai târziu, armata va epura restul de supravieţuitori pentru că vor avea un ordin de „trage şi omoară” dacă va exista o tentativă de împotrivire la operaţiunea de aducere a lor în lăgare de concentrare unde fiecare va fi marcat cu un număr şi o etichetă.De asemenea văd că şi Benazir Bhutto a
vorbit pe site-ul dvs. Moartea ei a fost tragică. După cum vedeţi [din
fotografii], m-am întâlnit cu Benazir. Tot din fotografii vedeţi că m-am
întâlnit cu politicieni şi conducatori din toată lumea.Publicul nu va şti ce se întâmpla decât la final, pentru că guvernul nu vrea să creeze panică în masă. Totul se va întâmpla în linişte, şi guvernul pur şi simplu va dispărea.Dar eu vă spun: nu mergeţi liniştiţi în noapte. Luaţi-vă măsuri
de siguranţă pentru familia voastră. Adunaţi-vă împreună cu alţii. Sfătuiţi-vă pentru a găsi căi de rezolvare a problemelor cu care vă veţi
confrunta.[numele şi dovada identităţii]
Din corespondenţa care a urmat, şi ca răspuns la întrebările
noastre specifice, putem adăuga următoarele clarificări prin cuvintele sursei noastre:
Am fost la mai multe baze subterane [numărul acestora a
fost specificat]. Am folosit vagoane automotoare pentru a ajunge acolo. Aceste locuri au fost văzute numai de anumiţi oameni aleşi special. Cei care se află în anturajul elitei ştiu toate acestea.Am dovezi care atestă afirmaţiile mele. Am încredere 100% în sursele mele, dar ei se tem să spună public ceea ce ştiu. Oamenii se tem pentru viaţa lor, aşa stau lucrurile. Pur şi simplu vreau
ca publicul să ştie ce se petrece. Nu mi-e frică de moarte şi de nimic
altceva.
Toată elita politică a Norvegiei ştie aceste lucruri. De asemenea, ei ştiu că, în cazul în care dezvăluie ceva, ei vor fi revocati din funcţiile lor şi le va fi interzis accesul la bazele subterane atunci când va veni timpulVagoanele automotoare NOAH-12 sunt trenuri de transport care circulă între diferite baze subterane. Aceste trenuri formează un sistem de transport între toate bazele subterane. Acestea sunt folosite înprincipal de armată care le controleaza pe toate. În fiecare bază există simboluri triunghiulare portocalii
şi la porţile de intrare există un fel de câmp energetic prin care fiecaretrebuie să treacă.
Nu mă gândesc decât la viitorul copiilor mei – şi la
toţi copiii care vor creşte în noua lume. Trebuie să acţionam pentru ei, pentru ca ei să ştie ceea ce au făcut părinţii lor pentru ei, cum ar fi răspândirea acestor informaţii către oameni ca voi.
În anul 2009 formaţiunea politică norvegiana FRP va forma guvernul, şi Siv Jensen va fi ales Prim Ministru. Acest lucru este deja cunoscut. Este important să înţelegem acestea.
Alegerile sunt toate false şi aceleaşi persoane din elită sunt „alese” la putere de fiecare dată, fiecare la rândul său. Uită-te prin istoria politică a Norvegiei, şi la oamenii care conduc acum ţara.
Vă rugăm să faceţi cunoscute aceste informaţii pe internet. Când va veni timpul oamenii vor supravieţui, din cauza informaţiilor pe care le-au aflat de la diferite site-uri de pe net.
Eu nu voi primi nimic altceva decât probleme de la postarea
asta, şi nu câştig nimic dacă induc în eroare pe cineva. Eu fac asta doar pentru a vă expune ceea ce se va întâmpla în ţara mea, şi poate că astfel unii oameni vor supravieţui eenimentelor ce vor veni.
[După postarea de mai sus, am prezentat mai multe întrebari surseinoastre, care a răspuns cu informaţii interesante, după cum urmează.
Punctele marcate cu un asterisc (*) conţininformaţii suplimentareprimite după ce am
cerut clarificări printro serie de întrebari ulterioare.
Când am fost în armată am fost în [numele unui anumit serviciu]. La un moment dat ne-au dat o sarcină pentru a lua ceva de la o bază şi aduce la o alta.
Ne-au spus: „Nu pune NICIO întrebare. Doar fă-ţi treaba”. Mai târziu, când am aterizat în afara bazei, am fost luaţi de camioane şi transportaţi până în faţa unor uşi mari bine păzite de către alte categorii de personal militar.
Sau păreau că sunt militari, dar aveau costume diferite: costume portocalii şi costume negre, costumele de culoare portocalie aveau un triunghi galben-auriu pe ele, iar costumele negre aveau un triunghi verde.
* Din ceea ce îmi amintesc, triunghiul era orientat în jos, era ca o piramidă, dar cu vârful în jos, şi avea un semn ciudat pe el. Pentru mine semăna cu litera „E”, dar liniile nu erau conectate în „E” asa cum am scrie litera „E”. Era în forma de „E” dar mijlocul literei „E” era îndreptat spre interior … nu ca în orice limba pe care o pot citi sau intelege, şi cu siguranţă nu în norvegiană.
* Semnele nu se aflau pe mânecă, din câte îmi pot aminti, pentru că le-am vazut în mod clar … ele erau pe partea din stânga a costumelor negre puţin peste zona pieptului şi pe şepcile pe care le purtau pe cap. Semnele nu erau mari – erau la fel ca cele obişnuite, dar suficient de clare pentru a le vedea.

Am trecut de uşile mari. Mă gândeam „ce naiba e asta”, şi m-am simţit un pic speriat la început. A fost ca ceva dintr-un film science-fiction. Aceasta a fost prima data când am fost într-o astfel de bază.
Apoi am ajuns la un tunel lung de 500 metri şi acolo se afla mai mult personal militar care ne aştepta, având arme şi vehicule de transport pentru noi. Ne-am împărţit în grupuri. Unii au mers în altă directie, iar eu şi grupul meu am fost rugaţi să mergem cu gărzile negre
pentru a putea ajunge întro altă locaţie. Când am ajuns la final am fost
solicitaţi să ne punem unele măşti „pentru protecţia noastră”.
M-am gândit… „pentru protecţia noastră” … nu suntem deja protejati prin faptul că ne aflăm deja în interiorul acestui complex subteran atât de mare, şi de prezenţa acestor gărzi înarmate?

Am fost rugaţi să intrăm în interiorul unui vagon … şi aceasta este ceea ce ştiu de automotoare. Ele sunt conduse de un fel de energie de la un cristal albastru, sau cel puţin aşa este modul în care mi-a apărut. Apoi ne-am aşezat pe locurile noastre şi am întrebat pe unul dintre gardieni „Ce este aceasta?”. El a răspuns: „Nu este nevoie să cunoaşteţi
acest lucru, domnule.”
* În faţă, acolo unde stă operatorul, era lângă el o cutie cu o fereastră, şi doar atunci când porneşte se pot vedea mari cristale
albastru-purpuriu care emit o lumină purpuriu-albăstruie … nu chiar orbitoare, dar destul de plăcută la vedere. Eu nu am văzut niciodată o astfel de energie luminoasă şi nici astfel de cristale nicăieri. M-am gândit că trebuie să fie sursa de alimentare.
* Mai târziu, în bază am văzut că unii oameni lucrează la aceste cristale albastre-purpurii. Acestea erau mai mari ca cele din
tren – cca. un metru în lungime şi erau aliniate unul după altul. Ei proiectau un fel de lumină prin aceste cristale. Cristalele erau de fapt
purpuriu-albastre, iar atunci când lumina trecea prin ele interiorul lor devenea mai albastru şi avea o culoare mai puternică – oameni purtau măşti albe şi ochelari de protecţie de culoare albă şi se îndepărtau de ele atunci când lumina trecea în interiorul cristalelor. Mă apropiasem la aproximativ 20 de metri de cristale şi am fost îndepărtaţi repede spunând „Mişcaţi-vă acum!”.
* De asemenea, cred că portalurile de energie prin care am trecut la intrarea în bază erau alimentate de aceste cristale, pentru că a fost acelaşi tip de lumină – sau aşa mi se părea. Dacă-mi amintesc mai mult vă voi spune.
Am putut vedea că există un sistem tubular, prin care şi alte vagoane automotoare se deplasează atât de repede încât nu se poate vedea decât o lumină care trece fulgerător. Cred că acest lucru arată folosirea tuburilor vidate pentru că nu există nicio forţă de tracţiune.
* Vagoanele erau asemănătoare la interior cu tunelul tubular. Tunelul tubular era un pic mai mare. Vagonul automotor care se afla în faţă avea o formă alungită aerodinamica şi o lungime de cca. 12 metri şi avea scaune pentru 10 persoane cu operatorul. Se puteau conduce în ambele sensuri fără a fi necesar să le întorci.
Acesta erau încuiate din lateral după ce urcai în interior şi a fost destul de bine … dar viteza a fost prea mare, şi mi-a venit rău după ce am coborât.

* Există şi un spaţiu pentru unele mărfuri pe care le puteai lua cu
tine, dar nu era mare. Erau o mulţime de astfel de trenuri automotoare care mergeau atât de repede încât nu vedeai decât ca o străfulgerare de lumină atunci când trecea pe lângă tine. Dar nu poţi să te uiţi să vezi şinele, pentru că atunci când eşti în vagon, uiţi de asta fiind concentrat la propriul stomac.
Mai târziu, după ce am intrat în politică, am aflat ce era în
interiorul bazelor şi la ce foloseau bazele, lucruri pe care le-am spus deja. Ştiu doar că atunci când aceste automotoare se mişcă – şi se mişcă rapid – n-am mai văzut aşa ceva înainte. Mai târziu, când am ajuns la staţia de final, am avut o senzaţie de rău, la fel şi alte persoane care erau acolo au simţit acelaşi lucru. Unul dintre paznici a declarat că aşa se întâmplă prima dată la toată lumea.
Când am ieşit ne-au fost daţi ochelari de protecţie şi ne-au cerut să treacem printr-un control de securitate. Aici totul devine ciudat.

Erau gărzi înarmate peste tot… şi amintiţi-vă că există şi portalurile de
energie prin care trebuie să treci. Mă gândeam că nu ar trebui să mă aflu acolo, în acel loc, şi eram un pic speriat.

Apoi am trecut prin această zona energetică şi am ajuns întro cameră. Am văzut că era un indicator pe perete care a spnea HUMAN – NOT HUMAN – PURE – NOT PURE (adica UMAN – NON UMAN – PURI – NON PURI).

După ce am văzut asta m-am gândit: Există şi „NON UMANI”???

* La portalul (zona) de energie a existat un indicator, pe care l-am mentionat mai înainte. Pe el era scris un
limbaj ciudat. Nu am văzut niciodată asta înainte. Dedesubt erau litere care aratau ca „E”-urile descrise mai înainte – dar singurul lucru pe care l-am putut citi a fost UMAN – NON UMAN – PURI – NON PURI.

Nota Project Camelot: căutăm clarificări suplimentare
referitoare la acestea.

Gardienii ne-a oprit şi ne-au spus să schimbăm hainele cu altele din interiorul altei camere şi să venim cu ei. După ce am făcut întocmai, ne-au spus că era timpul să mergem şi mai departe în jos.
Din nou, mă gândeam – cât de mare este acest loc? Tocmai am venit dintr-un sistem de transport feroviar care se întinde pe kilometri întregi… şi acum chiar există mai mult?

Am fost duşi apoi la un sistem de lifturi, cu locuri, care urma să ne ducă în jos … sau, asta este ceea ce am crezut că o să facă. Dar liftul a mers în lateral timp de aproximativ trei minute. De aici nu
am avut cum să cunosc durata, deoarece nu aveam niciun mijloc de măsurare a timpului. Gărzile luaseră toate obiectele noastre personale, la acele zone de control energetice.

* La ascensor îmi amintesc că am văzut o literă care
arăta ca simbolul de căşti – acelea pe care le aveţi pe cap atunci când
ascultaţi muzică. Era aşa cum îl vezi din partea din faţă şi era îndreptat în jos.Tot ce pot spune este că, atunci când am terminat acolo, m-am gândit că lumea nu este aşa cum pare să fie, şi că multe lucruri sunt ascunse de public. Asta mă face să fiu trist şi speriat.
Mai târziu, când am intrat în politică, am început să fac cercetări în această direcţie pentru că aveam nevoie de răspunsuri. Ceea ce am aflat a fost că aceste baze sunt buncăre imense
subterane folosite de guvern şi de unii militari, pentru a supravieţui. Va
exista o ameninţare exterioară care urmează să apara în anul 2012, iar specia umană trebuie să supravieţuiască.
Din tot ceea ce am vazut până acum, este vorba de „Planeta X”. Guvernul ştie despre acest lucru, dar îl ascunde de public. Ei urmăresc acest obiect deja de o lungă perioadă de timp, şi au primit
deja avertismente din partea SUA [în legătură cu aceasta].

Ştiu că există deja 18 baze în Norvegia. Nu ştiu care sunt pericolele, pentru că nu sunt om de ştiinţă. Dar ceea ce ştiu este că înainte de 2012 guvernele au de gând să se ascundă în bazele pe care le-au construit în ultimii 40 sau 50 de ani.
În cazul în care acest obiect trece pe aici, vor exista o mulţime de
probleme la suprafaţa Pământului. Asta este tot ce ştiu. Acesta este motivul pentru care ei se retrag în subteran.
În cazul în care un astfel de eveniment vine, ei şi-au luat măsuri ca timp de cinci ani sau mai mult în subteran să aibă tot ce le trebuie ca să supravieţuiască. Atunci când vor şti că la suprafaţă este din nou un mediu sigur şi propice, vor reconstrui din nou. Ne-au spus doar că trebuie să ne retragem înainte de 2012 şi că există ceva în spaţiu care va provoca mari distrugeri.
* Nu ştiu dacă există o ameninţare de la soare în sine. Nu mă pricep la ştiinţă. Eu spun doar ceea ce am văzut şi nimic mai mult.
Eu pot să spun că am spus deja prea mult, dar
măcar oamenii sunt acum avertizaţi despre aceste lucruri…

Nu am niciun motiv ca să inventez toate acestea, şi nici să creez panică în masă. Vreau doar să spun public ceea ce se va petrece, şi am făcut tot ce am putut.
Sunt lucruri în această lume care nu sunt cunoscute publicului. Dar un lucru pot spune despre toate acestea:
Fii gata şi ai încredere în tine însuţi. Nu te ajuţi deloc dacă ai încredere în guverne. Încrede-te doar în tine însuţi.

Comentariu de la Project Camelot:
Nu există date ştiinţifice „grele” [sau evidente] în informaţiile furnizate de sursa noastră. Informaţiile nu explică exact cum sau de ce Planeta „X” este o astfel de ameninţare (deşi am putea ghici). De asemenea, nu există informaţii specifice despre necesitatea pentru a merge în subteran.
Sursa noastră spune exact ceea ce ştie, şi nimic mai mult. Este foarte plauzibil, ca politician fiind, să-şi concentreze mesajul pe probleme socio-politice, mai degrabă decât pe date ştiinţifice [ceea ce a şi
făcut].
Pentru mai multe informaţii despre „Planeta X”, şi pentru ce
poate sau nu poate fi, vă rugăm să vizitaţi site-ul lui Andy Lloyd de aici
(darkstar1.co.uk), sau site-ul lui Marshall Masters, aici (yowusa.com). Am fost informaţi de către Henry Deacon (şi acest lucru a fost, de asemenea, raportat la scară largă de către alţii), că telescopul de la Polul Sud a fost construit pentru a urmări ceea ce Henry a numit „al doilea soare”. Insistăm ca cititorii să îşi facă propriile cercetări pentru a se clarifica.
Între momentul actual şi 2012 şi dincolo de acesta, vor apare în prim-plan multe puncte de vedere diferite, mesaje transmise, precum şi revelaţii iniţiatice. Project Camelot lucrează din greu la un documentar care va acoperi atât proiecţii pozitive, cât şi pe cele nu atât de pozitive referitoare la viitorul nostru.
Este de la sine înţeles că este speranţa noastră sinceră, rugaciunea şi intenţia deplină ca evenimentele portretizate mai sus să fie
evitate.
Noi toţi, fiecare, suntem co-creatori ai lumii noastre, clipă
de clipă. Îndemnăm pe fiecare dintre voi să participaţi în mod conştient la co-crearea unui viitor luminos şi pozitiv pentru omenire, şi să lucraţi împreună cu noi la trezirea din somnul greu al oamenilor, şi aducerea la lumină a adevărului – oriunde ne va duce aceasta.

Bill Ryan şi Kerry
Cassidy

Traducere şi adaptare de la www.projectcamelot.org/norway.html

Adresa acestui articol original
AIM este http://roaim.net.tc/?a=articles&p=333

Ortodoxia salvează România

În vremea comunismului, valorile ortodoxe au fost eliminate din şcoală, din viaţa societăţii şi caracterul demn al românului a slăbit până la pierdere totală. Odată cu credinţa a fost slăbită şi familia. Noi nu mai avem astăzi mamele de altădată, după cum nu mai avem nici duhovnicii de altădată. Elementul esenţial al organismului societăţii îl constituiau mamele creştine şi duhovnicii îmbunătăţiţi. În acestea au lovit duşmanii întâi, prin modernism, comunism, propagandă atee, schimbări de educaţie şi altele. Familiile s-au modernizat, mamele nu mai nasc mulţi copii, unul, doi sau deloc. Dacă ele nu mai fac copii, neamul piere! Îi omorâm încă din pântece şi ne transformăm în satrapi, ucigaşi de prunci, continuu şi, astfel, devenim ucigaşi de naţie. La această decădere a noastră se adaugă criza care îi stârneşte pe cei rămaşi în viaţă să fugă în lume. E o dezertare gravă de pe fruntariile neamului.(„Rezistenţa noastră stă în dreapta credinţă“, interviu cu arhimandritul Justin Parvu)Profesorul Vasile Gheţău, director al Centrului de Cercetări Demografice al Academiei Române estimează că în anul 2050 România va avea o populaţie de 14 milioane de suflete1. Pe baza unor cercetări serioase, profesorul român afirmă că, fără un program pronatalist dur, poporul român riscă să se stingă de la sine.
Nu sunt nici speculaţii, nici cifre alarmiste sau previziuni apocaliptice. Este adevărul gol-goluţ pe care nimeni nu vrea să-l înfrunte. De la 2,2 copii pe femeie în 1989, valoare care asigura înlocuirea generaţiilor, rata totală a fertilităţii (numărul de copii născuţi de o femeie în perioada ei fertilă) a coborât la doar 1,3 copii pe femeie în 1995 şi nu dă semne de creştere. „În următoarele două decenii – scrie Sorin Bulboacă2 – ca o consecinţă a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei, sute de sate vor dispărea de pe harta demografică a României, deoarece populaţia lor actuală, alcătuită majoritar din pensionari, se va stinge în timp. Sunt localităţi fără nici o perspectivă, având doar câteva sute de locuitori, care nu dispun, în mileniul al treilea, de condiţii decente de viaţă şi nici nu atrag potenţiali investitori. Dacă în 2005, aproximativ 18% din totalul populaţiei avea peste 65 de ani, în 2020 procentajul persoanelor de vârsta a treia va creşte la 30% iar în 2050, jumătate din populaţie va avea peste 65 de ani – tendinţa de îmbătrânire a populaţiei României este comparabilă situaţiei din ţările Uniunii Europene.
Lucrurile sunt cu atât mai grave cu cât scăderea dramatică a natalităţii este însoţită de un exod emigraţionist de nestăvilit. Pentru a se salva de la pieire, România are nevoie de o revoluţie demografică. În contextul actual o asemenea revoluţie pare imposibilă. Studii după studii confirmă aceeaşi situaţie tragică: foarte puţine cupluri îşi doresc mai mult de unul sau doi copii. Un număr îngrijorător de mare, cam 70% din tinerele familii nu îşi (mai) doresc deloc copii.
Este bine cunoscut că ţările dezvoltate se confruntă şi ele cu o scădere accelerată a natalităţii. „Lunga iarnă demografică a României“ (V. Gheţău) face parte din fenomenul mai larg al celei de a doua „tranziţii demografice“ care afectează mai ales Europa şi Asia de Sud-Est. În zona euro-atlantică, scăderea fertilităţii este strâns legată de răspândirea în masă a valorilor secularizării, hiperindividualismului şi consumismului.

Secularizarea şi declinul Occidentului
În Occident, secularizarea deşănţată a început în anii ’60, o perioadă a prosperităţii materiale şi hedonismului în care capitalismul intra în faza consumismului de masă. Tot atunci se naşte şi „societatea spectacolului“; orice obiect devine o marfă a cărei valoare de folosinţă depinde în mare parte de imaginea ei publicitară. Pierzându-şi ancora creştină, valorile spirituale încep să se plieze după ciclul producţie/consum, să intre într-un sistem de echivalenţe generalizate în spatele căruia există un singur numitor comun: banul. Într-un astfel de sistem mărfurile sunt echivalente una alteia în virtutea valorii lor de schimb; totul devine relativ, interşanjabil şi circulă pe o „piaţă globală“. Adevărul creştin apare desuet iar ordinea economică şi spirituală tradiţională, bazată pe valorile creştine, de-a dreptul „fascistă“.
Un întreg mecanism propagandistic va denunţa „miturile fondatoare“, aşa-numitele „naraţiuni istorice“ legate de figura simbolică a Tatălui în jurul căruia se cristalizează Naţiunea, Poporul, Statul, Patria (componenta feminina a „Tatălui“). Cultura eroului şi jertfei (martirului) este înlocuită de o mentalitate a confortului şi gratificării imediate. Statul naţional, cu valorile sale „identitare“ (eroi, martiri, memorie) este socotit perimat, o piedică în calea mişcărilor de deteritorializare a capitalului şi forţei de muncă. Creştinismul este dezavuat. Mântuitorul nu urmează logica mărfii iar relaţia privilegiată cu Hristos transformă „schimbul“ în comuniune personală, situaţie inacceptabilă din punct de vedere comercial. Întrucât întruparea hristică nu poate fi inclusă într-un circuit generalizat de echivalenţe, se acordă preferinţă ecumenismului (religiile sunt interşanjabile). „Economia de piaţă“ îşi depăşeşte rolul său economic şi tinde să devină „societate de piaţă“, un principiu regulator al întregii activităţi umane. Domenii odinioară sustrase economiei de piaţă – religia, cultura, învăţământul, relaţiile de familie, sexualitatea – se contaminează de consumism. Individul îşi defineşte identitatea prin adoptarea unui „fel de viaţă“, un lifestyle bazat pe materialismul societăţii de consum: „Consum, deci exist“.
Crearea unui paradis consumist, prin utilizarea tehnologiilor moderne, a produs un individ obedient, liber să aleagă într-o lume în care totul este dinainte determinat. Omul postmodern se comportă ca un consumator care niciodată nu ştie sau nu trebuie să ştie exact ceea ce vrea. Construit pe „o coloană absentă“ (Michaux), nu încearcă nici să schimbe, nici să interpreteze realitatea. Este mânat doar de sentimente, emoţii şi dorinţe pe care le vrea totdeauna cât mai plăcute. Mereu pe fugă, trece în viteză pe lângă tot ce l-ar putea situa. Familia, creşterea unui copil, ataşamentul faţă de aproape, biserica sau ţara sa implică un ataşament care i-ar putea opri „curgerea“ – omul modern nu recunoaşte decât fluxul în chip de „activitate“, „cariera profesională“, „schimbarea“ (sub forma permanentei permutări). Vrea „o viaţă mai bună“ fără să aibă în vedere un scop mai înalt, un ideal, fără să înţeleagă care este menirea sa adevărată pe pământ. Imaginarul „supunerii“, „acomodării“ şi „confortului spiritual“ invadează întreg spaţiul cultural al postmodernităţii. În ziua de astăzi contestaţia este ferm încadrată în structuri instituţionalizate. Feminismul, multiculturalismul, mişcările de emancipare ale minorităţilor, „drepturile omului“ – într-un cuvânt reţelele Corectitudinii Politice – sunt încercări de a crea aparenţa libertăţii, diversităţii şi a unui punct de vedere critic exterior sistemului.

Sfârşitul iluziilor
Criza economică mondială a spulberat însă iluziile întreţinute de „societatea spectacolului“ global. Epuizarea resurselor naturale şi dezastrul ecologic au pus frâu revoluţiei consumiste. Ingineriile financiare şi, în general, rapacitatea „elitelor globale“ sunt văzute drept consecinţe directe ale decăderii morale cauzate de o lume fără Dumnezeu.
Nimeni nu mai crede că, acţionând doar în interesul propriu, indivizii contribuie în final la bunăstarea generală a societăţii. „Animalul mulţumit de sine însuşi“ (Ortega y Gasset), lipsit de simţul responsabilităţii şi dominat de tendinţe pecuniare este pus la stâlpul infamiei. Tulburările din Marea Britanie sunt considerate un indicator al stării de degenerescenţă civilizaţională produsă de secularism. Premierul britanic, David Cameron, a recunoscut că revolta este consecinţa unui „colaps moral“; principalul sau consilier în materie de ideologie, Phillip Blond, scrie în ultima sa carte: „Ceva foarte grav se întâmplă în Marea Britanie. Acesta este sentimentul pe care îl împărtăşeşte fiecare, indiferent de părerile sale politice. Dar care este oare boala de care suferim? Ştim cu toţii simptomele: teama crescută, lipsa de încredere, multă suspiciune între noi, creşterea criminalităţii, violenţă, singurătate, recesiune, depresiune, distrugerea familiei, divorţuri, infidelitate conjugală, servicii publice roase de birocraţie, care nu răspund cerinţelor cetăţenilor, spitale murdare, neputinţă, creşterea rasismului, orar de muncă tot mai prelungit, copii fără părinţi, acumularea şi aparent permanentizarea sărăciei, adolescenţi înarmaţi cu pumnale, adolescenţi înjunghiaţi de pumnale, declinul politeţii, tineri agresivi, eroziunea libertăţilor civile şi creşterea supravegherii obsesive a populaţiei, autoritarism în sfera publică, libertarianism privat, generalizarea derizoriului, cinism politic şi o lipsă acută a bucuriilor zilnice. Acest sentiment nu este resimţit de câţiva dezamăgiţi ci exprimă un sentiment general căruia însă i se acordă prea puţină atenţie“.
„Astăzi deja“ – constata teologul ortodox Christos Yannaras – „impasul civilizaţiei occidentale nu mai este unul teoretic. El se manifestă în agonia şi absurditatea modului cotidian de viaţă. Această civilizaţie a «echilibrului groazei», a programelor raţionale de «fericire generală», a reziduurilor toxice, a consumaţiei nesăţioase, a înrobirii existenţei umane de ideologiile totalitariste a ajuns să ameninţe viaţa la scară universală“3.

O lume de „true believers“
Timpurile s-au schimbat. În prezent secularizarea şi-a epuizat resursele ideologice şi, în curând, armata sa combatantă va avea prea mulţi generali („elitele globaliste“) în posturi de comandă şi prea puţini soldaţi în tranşee. Deşi ţările bogate rămân deocamdată seculare, populaţia globului devine tot mai religioasă (Norris & Inglehart). În tabăra creştinilor „fundamentalişti“ din Occident, are loc o spectaculoasă revenire demografică şi spirituală; secularizarea a reuşit să răvăşească creştinismul „moderat“, dar nu i-a afectat pe „true believers“.
În ţările scandinave şi Franţa, afectate de secularizare încă din secolul al XIX-lea, declinul creştinismului a încetat. Deşi este vorba de numai 5% din populaţie, acest grup de creştini practicanţi este imun la deprecieri viitoare. În Finlanda, comunitatea luteranilor laestadiani are o rată totală a fertilităţii de 5,47 faţă de 1,45 la finlandezii seculari. În Larsmo, comunitatea lor s-a dublat în ultimii 30 de ani, ajungând în prezent la 40% din populaţia oraşului, cu perspectivă de a atinge 75% într-o singură generaţie. În Olanda, calvinii ortodocşi au o rată totală a fertilităţii de 3 în comparaţie cu 2,3 pentru ceilalţi protestanţi, 1,9 pentru catolici şi 1,7 pentru persoanele secularizate. Rata relativ înaltă a fertilităţii şi rezistenţa în faţa secularizării au fost factorii care le-au permis să se menţină la 7% din populaţia Olandei, aproape aceeaşi cifră ca în 1889 când s-au separat de Biserica reformată olandeză. Prin comparaţie, protestanţii au înregistrat pierderi catastrofale în faţa secularizării; din 49% din populaţie în 1889, ponderea lor s-a redus la 5%. Situaţia catolicilor nu este cu nimic mai bună, ei ajungând la 8% din populaţie, o scădere vertiginoasă de 20% în cursul ultimului deceniu.
În SUA, mormonii sunt imuni la cântecele de sirenă ale secularizării. Dacă în statul Utah din SUA, în 1900 doar 15% din mormoni se duceau regulat la biserică, astăzi procentajul este de 70%. Până în anul 2100 se estimează că între 1 şi 6 % din populaţia pământului vor fi mormoni. Este interesant de remarcat că rata de creştere a mormonilor, 40% în fiecare deceniu, este similară cu cea a creşterii creştinilor din primele secole. Când Împăratul Constantin a adoptat creştinismul în 312, comunitatea creştină avea deja şase milioane de membri!
Un exemplu de creştere fenomenală a unor comunităţi religioase creştine ni-l oferă huteriţii din America de Nord, care au crescut de la 400 de suflete în 1880 la 50.000 astăzi, şi amishii – de la 5000 în 1900 la 250.000, în prezent4.
Când ne referim la „declinul creştinismului“, trebuie să precizăm că este vorba despre declinul „creştinismului globalizat“ care caută să se adapteze la cerinţele unei lumi secularizate. Acesta nu-i altceva decât un „habitat“ religios al timpurilor postmoderne, o trivializare a Adevărului. Creştinii „moderaţi“ nu vor să supere raţiunea de stat liberală/libertariană, rămân mereu în defensivă. Nici prin gând nu le trece să răstoarne mesele în templu. Compromisurile şi adaptarea la normele societăţii de consum le-au slăbit legitimitatea; din ce în ce mai mulţi creştini practicanţi părăsesc „biserica oficială“ pentru a găsi Adevărul în tabăra „fundamentaliştilor“ de tot felul.
Dogmele secularizării încep să fie încălcate iar seculariştilor li se contestă în mod deschis poziţia hegemonică în societate. Chiar secularizarea spaţiului public – o idolatrie promovată de la Revoluţia franceză încoace – este pusă sub semnul întrebării. Într-o carte recentă, prefaţată de economistul şi teologul distributist John Médaille, scriitorul şi avocatul catolic Christopher A. Ferrara propune recreştinarea spaţiului public: „Adevărata libertate înseamnă să recuperăm pentru Hristos piaţa publică, abolind marea ficţiune liberală şi libertariană a unui spaţiu secular, inclusiv o piaţă «liberă» considerată în afara legilor eliberatoare din Scripturi“5. Nici Medaille, nici Ferrara nu sunt creştini „fundamentalişti“ ci gânditori din mainstream care exprimă sentimentele multor creştini din SUA.
În condiţiile colapsului civilizaţional al Occidentului secularizat frugalitatea, înfrânarea şi disciplinarea poftelor, ascetismul sunt din nou considerate virtuţi indispensabile individului şi societăţii. „Creşterea economică“, marea religie a lumii secularizate este înlocuită cu „dezvoltarea sustenabilă“. Încet dar constant, valorile şi idealurile societăţii secularizate se erodează iremediabil. În scurt timp, lipsit de suportul demografic, secularizarea va ajunge apanajul „bătrânilor“ fără de Dumnezeu în timp ce vigoarea duhovnicească şi trupească se va afla în tabăra creştinilor.

Spre o guvernare ortodoxă
În ultimii douăzeci de ani, „elitele româneşti“ şi mass media s-au lansat într-o adevărată apologie a secularizării, consumismului şi aranjamentelor financiare care-l susţin. „Delirul achizitoriu“ a cuprins întreaga societate. Preoţii capitalismului dâmboviţean, şmecherul şi şmenarul au ajuns să blagoslovească tot ce mişcă în România. Căruciorul plin de cumpărături de la „mall“ a tins să devină singura legătură a românului cu lumea şi cu sine însuşi.
Anatemizarea orto-docşilor din România de către kulturnici, libertarienii economici şi mafioţii din presa aservită mi se pare un atac la integritatea fizica şi morală a poporului nostru. Cu atât mai grav est comportamentul lor cu cât vecinii României urmează o cale complet diferită. De exemplu, Ungaria vecină a adoptat o constituţie ultraconservatoare, cu multiple referiri la Dumnezeu, creştinism şi familia tradiţională6.
Timp de 60 de ani, secularizarea a fost bolovanul agăţat de grumazul României. Fie ca s-a numit comunism, neocominternism, consumism, neoliberalism, secularizarea a tras poporul român în jos spre abisurile nihilismului şi ale distrugerii de sine. Timp de şaizeci de ani am trăit cu iluzia „progresului“ şi „dezvoltării“ ca să constatăm că am siluit şi distrus natura, am epuizat resursele noastre energetice, am produs fie foamete (în timpul comunismului) fie o alimentaţie toxică (în perioada mafiot-neoliberalistă de astăzi). Mai grav, nu am mai răspuns când Dumnezeu ne-a chemat la viaţă, care înseamnă relaţie, comuniune – iubire personală – preferând să rămânem în moarte, adică separaţi de Dumnezeu, de natură şi de aproapele nostru. Ne-am tot afundat în omul cel vechi întinat de păcat. Discuţiile despre „solidaritate naţională“, „patriotism“, „naţionalism“ s-au raportat mereu la criteriile şi logica secularizării, nu au ţinut seama de etosul adevărului ortodox. Iată de ce ele nu au dus nicăieri.
Această situaţie nu mai poate dura. Orto-doxia este chemată astăzi să redevină „aluatul“, nu numai al comunităţii euharistice, dar şi al întregii societăţi româneşti. Neamului românesc nu-i este dat să fie o populaţie de monade, de „părţi contractante“, ci o întrunire de fraţi, de persoane chemate să crească într-o biserică (ecclesia)– „o simfonie pluripersonală în care fiecare persoană interpretează partitura sa, totul fiind coordonat, dirijat şi unificat sub conducerea lui Hristos, fiecare aducându-şi contribuţia concretă şi fiecare profitând în mod reciproc de toţi ceilalţi“7. Apărătorilor dreptei credinţe le stă în putere să restaureze civilizaţia românească. Ei pot să dea forme concrete întrupării istorice a adevărului, să transforme mărturia ortodoxă în mod cotidian de viaţă, să restaureze trupul eclezial al poporului român. A venit timpul ca românul să redevină persoană. Dacă secularismul se adresează unui individ instrumentalizat (consumator, „sclav fericit“) „creştinismul se adresează persoanei“ (Dumitru Stăniloaie).
Secularizarea l-a depersonalizat pe român, transformându-l într-o unealtă, o schemă utilitară, un homo oeconomicus sau apendicele unei abstracţiuni ideologice, un „duşman de clasă“, o „victimă“. Biserica a fost judecată după randamentul sau economic, moral sau terapeutic iar poporul român după ratingul de ţară acordat României. Am uitat că eficienţa nu este un scop în sine. Dacă eficienţa unei instituţii sau tehnici depersonalizează omul, îl înjoseşte şi-i răpeşte libertatea, blochează modul său de existenţă treimic – viaţa ca depăşire de sine în iubire – cum ar putea fi justificată?
O guvernare orto-doxă înţeleaptă va pune rânduială în România. Neamul nostru va deveni din nou numeros, prosper, iubitor şi iubit. „România profundă“, acea mare familie iubitoare unde predomină încă simţirea şi trăirea de frate, va deveni prototipul României de mâine.
Sub o guvernare ortodoxă, va înceta depersonalizarea existenţei. Vor fi încurajate relaţiile vii, personale care duc la conservarea şi supravieţuirea neamului, la satisfacerea numeroaselor sale nevoi. În acest sens, modelul neoliberal de dezvoltare economică va fi înlocuit de modelul economiei civice, al unei economii la scară umană, centrate pe familie şi pe răspândirea largă a proprietăţii productive. În economia civică, schimburile de bunuri şi servicii sunt creatoare de relaţii sociale. Autonomia „sferei financiare“ şi a tehnologiei – termenul „autonom“ desemnând, în acest caz, „separat de persoana umană reală“ – va fi limitată întrucât duce la depersonalizare şi determinism economic, la transformarea românului într-un simplu „obiect“ sau „resursă umană“.
Nu ne-am propus aici să trasăm programul unei „revoluţii fundamentaliste“. Ne întrebăm însă de ce ne sperie atât de mult perspectiva unei României orto-doxe? Ne sperie oare faptul că vom trăi din nou creştineşte? Că vom întrupa exigenţele Adevărului în gândurile, acţiunile şi gesturile noastre de zi cu zi? Ne este teamă să acţionăm aşa cum gândim şi să gândim temeinic ceea ce înfăptuim?
Ieşirea din cuşca secularizării se dovedeşte o mai grea povară decât ieşirea din comunism.

NOTE
1 Studiul „Declinul demografic al României. 2030 – 19 milioane. 2050 – 16 milioane. Prof Vasile Gheţău: Singura soluţie – pro fertilitatea“, postat eXpress, marţi 22 martie 2011, http://www.ziaristionline.ro/2011/03/22/declinul-demografic-al-romaniei-2030-19-milioane-2050-16-milioane-prof-vasile-ghetau-singura-solutie-program-de-fertilitate-studiu/
2 Sorin Bulboacă, „Introducere în Demografie“, ediţia a-II-a, revizuită şi adăugită, Arad 2010 (curs de demografie), p. 50.
3 Christos Yannaras, Abecedarul credinţei, Editura bizantină, 1996, p. 201.
4 Date statistice preluate din cartea lui Eric Kaufmann, Shall the Religious Inherit the Earth? Demography and Politics in the Twenty-first Century (Profile Books, Londra, 2010).
5 The Church and the Libertarian, The Remnant Press, Minnessota, p. 279.
6 Tom Gallagher, „Ortodoxia română a devenit propriul ei duşman“, România liberă, 22 august 2011.
7 Dumitru Stăniloaie, Autoritatea bisericii, p. 187, citat de Calinic Berger în „Face Euharistia Biserica?“ (revista Tabor, nr. 7/2007, p. 13-39).

de Ovidiu Hurduzeu

China isi arata coltii

China isi arata coltii. De ce sunt nervosi americanii?

Portavionul chinez
Foto: Reuters
documente
In dimineata zilei de 10 august 2011, pe o ceata densa, un vas de 67.000 de tone si lung cat trei terenuri de fotbal iesea din docurile Shipbuilding Industry Co Ltd in portul Dalian, din nord-estul Chinei, si isi incepea voiajul de patru zile pe mare. Primul portavion chinez primise botezul apei. Politicienii, presa si liderii militari din China s-au intrecut in elogii la adresa „Mamei Varyag”, asa cum a fost poreclita nava de bloggerii entuziasmati. La cateva mii de km distanta insa, oficialii americani s-au grabit sa critice lansarea la apa a portavionului, vazut ca un nou semn al ascensiunii militare a dragonului chinezesc. De ce sunt nervosi americanii?

Primele teste pe mare ale navei (un vapor cumparat de la Ucraina in 1998 si menit initial sa fie transformat in cazinou plutitor in Macau) au urmarit, cel mai probabil, verificarea motoarelor, a sistemului de navigatie, a armelor de la bord, precum si a sistemelor anti-incendiu si de salvare. Nava este construita sa adaposteasca 2.000 de persoane si 50 de avioane
de lupta.

Asa cum s-a relatat in ultimele saptamani, chinezii au lucrat aproape 10 ani pentru a reconditiona vaporul din clasa Kuznetov, achizitionat de un grup de afaceristi chinezi cu 20 de milioane de dolari. Constructia navei incepuse in perioada Uniunii Sovietice, iar asiaticii au cheltuit o gramada de timp si de bani pentru a o transforma in primul lor portavion si a se alatura astfel clubului select al tarilor care detin asemenea fortarete plutitoare.

Dupa patru zile de teste, nava s-a reintors in Dailan inconjurata de sapte remorchere, iar cerul a fost luminat de artificiile spectatorilor extaziati. „Voi bea deseara cu prietenii mei in cinstea portavionului!”, a scris un blogger pe fyjs.cn, in timp ce un altul a declarat pentru o publicatie locala ca „atunci cand vasul a aparut la orizont, am descoperit ca nu pot sa fac o poza buna deoarece mainile imi tremurau. Nu erau elicoptere sau avioane pe punte, dar acest lucru nu ne-a stricat fericirea”. Vasul va trece printr-un nou sir de revizii, de verificari si imbunatatiri, urmand sa fie preluat de marina militara, cel mai probabil, in anul viitor, la 1 august, cand se vor marca 85 de ani de la crearea Armatei Populare.

Testele portavionului chinez au venit la doar cateva luni dupa ce China a confirmat ca a efectuat primul zbor test cu avionul de vanatoare invizibil Chengdu J-20, o demonstratie de forta care a avut loc chiar in timpul vizitei efectuate in tara asiatica de fostul secretar american al apararii, Robert Gates. In plus, armata chineza s-a laudat recent si cu o racheta despre care sustine ca poate scufunda cele mai impozante portavioane (DF-21D), in timp ce fortele aeriene de la Beijing traverseaza si ele un proces sustinut de modernizare.

Transformarea radicala a armatei chineze a fost confirmata de un raport al Pentagonului la doar cateva zile de la testele efectuate de „Varyag”. Documentul, care a costat 73.000 de dolari si insumeaza 94 de pagini, indica faptul ca tara asiatica isi modernizeaza fortele militare, insa este tributara in continuare lipsei de transparenta privind achizitiile militare si bugetul Ministerului Apararii din China. Departamentul american al Apararii a scris ca noile capacitatile militare ale Beijingului „pot sa destabilizeze balantele militare regionale, sa cresca riscul neintelegerii si al erorilor de calcul, putand sa contribuie la tensiunile si nelinistile din zona”.

Oficialii si presa de la Beijing au respins insa criticile americanilor, acuzand Statele Unite ca „se amesteca” in trebuirile interne ale Chinei. Iar raspunsurile lor pot fi rezumate intr-o singura fraza, ce pare sa devina filozofia oficiala a dragonului asiatic: am construit portavionul fiindca putem, iar lumea va trebui sa se obisnuiasca cu puterea noastra militara tot mai mare.
Problema este insa mult mai complicata decat pare la prima vedere. Sa incercam sa deslusim un pic itele inclestarii dintre China si Statele Unite, limitata deocamdata la un joc al declaratiilor si al acuzatiilor (din partea americana) si la o cursa din ce in ce mai accelerata a intaririi militare (din partea Beijingului).

Ce spun americanii:

* Armata chineza se modernizeaza, insa guvernul de la Beijing trebuie sa fie mai deschis in legatura cu nevoia de a detine noile capacitati
* Statele Unite saluta o China puternica, prospera si plina de succes, care contribuie la legile si normele internationale, consolideaza securitatea si pacea atat in regiunea Asia-Pacific, cat in in jurul lumii
* Statele Unite depun eforturi pentru a implica China, printre altele, in zone economice, umanitare si de mentinere a pacii (sunt mentionate aici operatiunile anti-piraterie din largul coastelor Somaliei si in Golful Aden, precum si contributia soldatilor chinezi la misiunile umanitare dupa cutremurele devastatoare din Pakistan si Haiti). O relatie buna intre cele doua armate este parte a acestui angajament
* Cu toate acestea, rata si scopul investitiilor militare continue ale Chinei au permis acesteia sa urmareasca capacitati ce pot sa destabilizeze balantele militare regionale, sa cresca riscul neintelegerii si al erorilor de calcul, putand sa contribuie la tensiunile si nelinistile din zona
* Noile capacitati pot tenta guvernul chinez sa foloseasca forta militara pentru a obtine avantaje diplomatice, sa-si promoveze interesele sau sa rezolve disputele in favoarea sa. Acest pericol subliniaza din nou nevoia unui dialog militar sustinut si solid intre Statele Unite si China.

„Strategia pe termen lung a Chinei este insa neclara … China ar putea sa fie mult mai deschisa in ceea ce privesc obiectivele pe termen lung referitoare la modernizarea armatei – dar si sa risipeasca ingrijorarile potentiale si „spiralele negative” in randul vecinilor sai… Cheltuielile Chinei in domeniul militar sunt de cateva ori mai mici decat ale Statelor Unite. Chinezii nu au capacitatea de a se angaja, pe picior de egalitate, intr-un razboi conventional cu SUA. Cu toate acestea, China au depasit deja Japonia in ceea ce privesc cheltuielile militare. Nicio tara din Asia nu poate oferi singura o contrapondere in fata Chinei. China vizeaza, de asemenea, razboiul asimetric si extinderea capacitatilor navale, care i-ar oferi avantaj intr-o viitoare confruntare (destul de putin probabila) in stramtoarea Taiwan”

Jonas Parello-Plesner, expert in relatiile Europa-China in cadrul European Council on Foreign Affairs
* China este pe cale de a-si realiza obiectivul de a construi o armata moderna, concentrata pe chestiunile regionale, pana in 2020
* Capacitatea Chinei de a-si sustine astazi puterea militara la distanta de granitele sale ramane limitata
* Portavionul ar putea deveni operational pentru marina Chinei pana la sfarsitul anului 2012, insa fara sa beneficieze de avioane. Vor mai trece cativa ani pana cand o forta aeriana ar putea atinge nivelul minim de lupta necesar pentru a opera de pe portavion. Antrenarea pilotilor pentru a ateriza si decola de pe vasul de lupta va dura cel putin pana in 2015
* China continua sa investeasca in submarine, iar marina pune accentul pe capacitati destinate luptei impotriva tintelor de la sol si aeriene
* China incearca, de asemenea, sa-si dezvolte rachetele anti-nave capabile sa distruga portavioane si sa isi imbunatateasca sistemele de radar. Pentagonul sustine ca Republica Populara Chineza si-a marit numarul de submarine de atac si a intarit flota de nave de razboi.
* Constructia unei baze navale majore in insula Hainan este aproape finalizata. Data fiind marimea bazei, aici pot fi gazduite fara probleme rachete balistice, submarine si nave mari de lupta, inclusiv portavioane
* China isi imbunatateste dotarea nucleara prin achizitionarea de rachete balistice capabile sa faca fata unui eventual atac. In prezent, China are 65 de rachete nucleare ce pot lovi tinte din diferite regiuni de pe glob
* Beijingul pompeaza sume uriase de bani in aviatia sa, precum si in rachete. In ianuarie 2011, China a efectuat primul zbor test cu avionul de vanatoare invizibil Chengdu J-20
* Armata chineza se concentreaza si pe cucerirea spatiului, realizand o serie record de 15 lansari in 2010
* Exista ingrijorari reale in legatura cu atacurile informatice lansate de chinezi, multe dintre ele avand girul armatei de la Beijing
* Desi relatiile cu Taiwanul s-au imbunatatit in majoritatea domeniilor, armata chineaza inca are in vedere o posibila situatie de urgenita in stramtoarea care desparte cele doua tabere. Raportul citeaza faptul ca China are acum o artilerie mai buna, ce poate lovi tinte atat in Stramtoarea Taiwan, cat si dincolo de ea.
* China continua sa emita pretentii teritoriale pentru aproape toata Marea Chinei de Sud, locul unde se desfasoara aproape 50% din comertul maritim global. Chinezii urmaresc securizarea rutelor strategice precum si a zonelor bogate in minerale din aceasta regiune
* Tara asiatica are capacitatea de a invada tari aflate la departare, precum Indonezia si Iranul
* Modernizarea armatei nu arata semne ca ar incetini in curand, mai ales ca Ministerul Apararii de la Beijing a primit in acest an un buget suplimentat cu 12.7%. China a anuntat la inceputul acestui an ca isi va creste cheltuielile militare cu 601.1 miliarde de yuani (91.7 miliarde de dolari) in 2011.
* Raportul afirma ca e dificil de estimat cat bani cheltuie China pentru armata sa, insa sustine ca ar fi vorba de circa 165 de miliarde de dolari
* chinezii au facut unele imbunatatiri graduale in ceea ce priveste transparenta in anii din urma, insa continua sa persiste o serie de incertitudini. Armata Populara de  Eliberare, cea mai mare forta militara din lume, ramane extrem de rezervata in ceea ce priveste programele sale de cheltuieli


Cum raspund chinezii:

* Raportul Pentagonului este precum „povestea cu cocosul rosu”, neverosimila
* Agentia de stat Xinhua a acuzat Statele Unite ca „exagereaza” amenintarea reprezentata de armata chineza.
* Potrivit portavocii oficiale a guvernului, multi oameni din China sustin ca e „ciudat” ca Statele Unite, care cheltuie mult mai mult pe armata sa decat orice alta tara din lume, critica investitiile militare chineze: „pentru multi din China, este ciudat ca Pentagonul, ale carui cheltuieli au atins aproape 700 de miliarde de dolari si reprezinta peste 40% din totalul cheltuielilor militare in 2010, arata repetat cu degetul spre China”
* Ca de obicei, raportul de 94 de pagini se amesteca in treburile interne ale Chinei, facand comentarii voluntare la situatia din Stramtoarea Taiwan
* Xinhua a acuzat Pentagonul ca trece cu vederea politica de aparare pasnica a tarii: „Raportul Pentagonului, inaintat Congresului anual incepand din 2000 in baza unei legi din Statele Unite, a provocat protestul Chinei din cauza naturii sale de amestec in treburile interne, a distorsionarii faptelor si a speculatiilor fara nicio baza”
* Beijing a respins acuzatiile ca reprezinta o amenintare militara, sustinand ca, de fapt, este ultimul membru din cele cinci permanente ale Consiliului de Securitate al ONU care s-a dotat cu un portavion: „N-ar trebui sa existe temeri excesive sau sentimente paranoice in efortul Chinei de a avea un portavion, caci el nu reprezinta o amenintare pentru alte tari”
* Agentia de stat chineza recunoaste insa ca relatiile dintre armatele celor doua tari s-au imbunatatit in ultimul an si citeaza, in acest sens, vizita facuta la Beijing de principalul lider militar american, amiralul Mike Mullen. Acesta a raspuns unei vizite facute la Washington, in mai, de omologul sau chinez, generalul Chen Bingde
* In plus, chinezii afirma ca „in raportul din acest an, Statele Unite recunosc contributiile Chinei ce sustin un context global sigur si securizat”.
* Un editorial in editia de limba engleza a publicatiei Global Times a afirmat, la randul sau, ca Pentagonul este „un bastion al neincrederii in China”. Ziarul sustine ca raportul Departamentului american al Apararii „este perceput tot mai mult ca patetic de poporul chinez”, iar Pentagonul „trebuie de fapt sa raspunda de ca vanzarile de arme ale Statelor Unite catre Taiwan continua si raman cel mai mare factor de incertitudine, impiedicand ca relatiile dintre continent si Taiwan sa avanseze fara nicio piedica”.
* Un general in rezerva, Xu Guangyu, a punctat si el decisiv, afirmand: „Portavioanele americane vin in Hong Kong, de ce ale noastre sa nu mearga in California sau New York?”, in timp ce Li Jie, cercetator in cadrul Institului de Cercetari Academice al Marinei, a spus: „statele occidentale trebuie sa accepte si sa se obisnuiasca cu ideea ca ne construim un portavion”.

Ce trebuie sa intelegem:

* Modernizarea armatei chineze si noile sale dotari sunt rezultatul firesc al boom-ului economic cunoscut de China in ultimii ani. O economie viguroasa isi permite in prezent sa investeasca bani intr-o armata puternica. Liderii chinezi au inteles ca cresterea sustinuta a economiei face necesara dotarea imediata a armatei cu tehnologie si armament performante

„China nu mai apeleaza la filozofia/sloganul pe care l-a promovat in ultimii zece ani, acela al unei „ascensiuni linistite”. China nu are interese in cucerirea de teritorii straine, ci numai in pastrarea suveranitatii nationale si a independentei sale energetice (…). China nu are capacitatea militara de a se confrunta cu SUA intr-o razboi sustinut, fata in fata. Nimeni nu are capacitatea asta. Singura modalitate pentru China de a castiga este aceeasi pe care a avut-o de-a lungul istoriei: prin numarul mare de locuitori, tactici de gherilă şi uzură – infrngerea adversarului prin perseverenta si rezistenta”.

Bill Dodson, TrendsAsia
(CNN scria ironic ca, nu cu multi ani in urma, China denunta viguros portavioanele, pe care le numea „unelte ale imperialismului”. Astazi insa, Beijingul a renuntat la lozincile propagandistice si s-a adaptat rapid vremurilor).
* Beijingul a profitat de criza economica ce a lovit America, constientizand ca un posibil declin al uriasului american va lasa un gol ce trebuie umplut rapid. Daca economia Chinei va intrece foarte curand economia americana si va deveni prima la nivel mondial (asa cum afirma expertii), de ce nu s-ar intampla acest lucru si pe plan militar? O politica militara pragmatica, cu sanse reale de reusita („China crede in mod evident ca poate valorifica criza financiara globala, folosind starea de incertitudine a economiei americane ca o fereastra de oportunitate pentru a-si intari interesele economice, diplomatice si de securitate”, a remarcat si congresmanul Howard P. „Buck” McKeon, presedintele influentului House Armed Services Committee).
* Lansarea la apa a portavionului este importanta mai ales din punct de vedere simbolic, in contextul in care liderii Partidului Comunist urmaresc sa obtina sprijinul armatei inaintea schimbarii de putere ce va avea loc anul viitor, la Beijing (Wall Stret Journal).
* Modernizarea militara a Chinei reprezina un motiv de ingrijorare pentru numeroase state din zona, dar si pentru Statele Unite si tarile occidentale. Pretentiile exprimate de Beijing in Marea Chinei de Sud au pus pe jar tari cu interese similare in regiune. In acest an, spre exemplu, Filipine si Vietnamul au acuzat China ca a devenit „din ce in ce mai agresiva”, in timp ce India s-a declarat ingrijorata de intentia chinezilor de a construi baraje in Tibet, in apropiere de izvorul fluviului Brahmaputra, care asigura circa o treime din apa regiunii de nord indiene. La randul ei, Japonia s-a declarat preocuparta de aparitia navei Varyag si a cerut Beijinului „sa explice de ce are nevoie de un portavion”, afirmand ca nava de lupta „va avea un impact major in regiune”.
* China si-a facut intrarea in clubul select al tarilor care au portavioane, SUA fiind singurul stat care au mai mult de doua in serviciul activ (11 portavioane). O dovada a fortei militare crescute a Beijingului si a faptului ca, fara doar si poate, China se pregateste sa (re)devina o putere maritima. De altfel, diversi ofiteri actuali sau in rezerva au afirmat ca ambitia Chinei este aceea de a avea patru portavioane operationale pana in 2020.
* Portavionul, construit pe scheletul unei nave sovietice, va permite de asemenea Chinei sa-si dezvolte propriile nave transportoare de avioane. Expertii afirma ca primul portavion 100% chinez este deja in faza de constructie in Shanghai si ar putea fi finalizat in 2012. „Primul portavion chinez are o utilitate militara limitata si va servi, in primul rand, pentru a-i conferi prestigiu unei puteri majore in ascensiune, va ajuta armata sa-si perfectioneze procedurile de baza si sa prezinte lumii exterioare un pic de putere”, a scris Andrew Erickson, profesor asociat la Strategic Research Department al U.S. Naval War College.

„China nu are deocamdata capacitatile militare de a invinge SUA intr-un conflict militar, insa chinezii isi achizitioneaza acele capabilitati. Beijingul are avantajul ca cel mai probabil conflict dintre el si SUA (confruntarea pentru Taiwan) ar avea loc foarte aproape de China si foarte departe de America. China se afla in plin proces de a dobandi o serie de capabilitati (cunoscute uneori si sub denumirea de „forte anti-acces”) ce vor face sa fie tot mai dificil ca SUA sa realizeze operatiuni militare impotriva Chinei; aceasta din cauza numarului limitat de baze pe care la avem in apropiere de Taiwan. Sunt de parere ca, fara schimbari in planurile si programele de aparare ale SUA, China va fi capabila, pana in 2020, sa invinga Taiwanul intr-un conflict militar, chiar daca Statele Unite vor interveni de partea guvernului de la Taipei”.

Roger Cliff, Rand Corporation
* Chiar daca Beijingul s-a grabit sa minimalizeze capacitatea navei, afirmand ca Varyag va fi folosit doar pentru antrenament si „cercetare”, nefiind o amenintare pentru alte state, lucrurile par sa stea complet diferit. Un portal ce apartine de Ministerul Apararii de la Beijing (chinamil.com.cn) a afirmat ca portavionul ar trebui sa rezolve disputele teritoriale. Guo Jianyue, ziarist cu state vechi la publicatia armatei PLA Daily, a scris: „De ce l-am construit daca nu avem curajul si dorinta de a utiliza portavionul la rezolvarea disputelor teritoriale? Este rezonabil sa folosim portavionul sau alte nave de lupta pentru a rezolva astfel de dispute, daca e necesar. Motivul pentru care l-am construit este sa protejam mai eficient drepturile si interesele maritime ale Chinei. Vom avea mai multa incredere si determinare sa ne aparam integritatea teritoriala dupa ce vom avea portavioane”. Tinad cont de faptul ca textele din ziarele oficiale chineze sunt atent editate inainte de publicare, e de la sine inteles ca afirmatiile jurnalistului au primit aprobarea de la forurile superioare ale Partidului Comunist si ale armatei.
* China va iesi tot mai curajos din regiune si va cauta sa-si impuna interesele nu doar in zona Pacificului, ci si in alte parti de pe glob, precum Africa, Europa sau America de Sud. Interesanta va fi confruntarea din Pacific cu Statele Unite, a caror dominatie in zona, nestirbita de decenii, a fost reafirmata de amiralul Mike Mullen: „Suntem si vom ramane o putere in Pacific”, adaugand insa „asa cum China este o putere in Pacific”. Nu sunt excluse insa nici confruntari cu Vietnam, Filipine sau Indonezia pentru Marea Chinei de Sud si bogatia de minerale aflata acolo.
* Rolul Chinei de playmaker pe scena globala  si de intermediar in diferite situatii de criza va creste vizibil. Recent, amiralul Mike Mullen solicita conducerii chineze sa struneasca Coreea de Nord, pentru a preveni inflamarea disputei dintre Phenian si Seul. Cererea oficialului american nu e prima de acest fel, insa ea suna diferit in lumina cresterii puterii militare a Chinei.
* Transformarea armatei nu aduce insa doar lucruri pozitive pentru China. Expertii afirma ca, in urmatorii ani, armata se va confrunta cu diferite incercari importante, legate de antrenarea soldatilor in noile tactici si in adoptarea conceptelor operationale moderne. In plus, in Beijing are loc in prezent o dezbatere majora, legata de rolul armatei si daca Armata Populara de Eliberare „ar trebui dezvoltata pentru a impune interesele Chinei dincolo de nevoile traditionale”.
* In plus, asa cum sustin unii oficiali americani citati de Wall Street Journal, calitatea lucrurilor facute de chinezi este pusa din nou in discutie, dand ca exemplu accidentul in care a fost implicat recent un tren de mare viteza Iar Statele Unite reactioneaza la miscarile Chinei intarindu-si legaturile militare cu aliatii sau asiatici (Japonia si Coreea de Sud) si dezvoltand noi legaturi cu parteneri precum India si Vietnam
* In ciuda demonstratiilor de forta recente, armata chineaza continua sa fie neexperimentata, nu a primit „botezul focului” in vreun teatru de razboi adevarat in ultimele decenii, recurge per ansamblu la o tehnologie invechita si nu beneficiaza de armament nou, din cauza lipsei inovatiilor.
* In sfarsit, principala problema o reprezinta scena interna. George Friedman, fondatorul Stratfor (CIA din umbra), sustinea in urma cu cativa ani ca China, „o tara incredibil de saraca”, va fi afectata de datoria imensa, de somajul ridicat, de diferentele regionale mari si de izolationismul sau istoric, care o vor impiedica sa fie „un jucator mondial”. Iar problemele sale interne se vor reflecta, fara discutie, si in starea armatei. Pentru a fi puternica si a avea un rol global, e de la sine inteles ca Armata Populara de Eliberare are nevoie in continuare ca economia sa nu dea semne de oboseala, iar tara sa nu traiasca subit vreo „primavara” similara cu cele din lumea araba.

de Adrian Novac HotNews.ro

//  

Planul elitei Illuminati

UNDE VOR “ELITELE” SĂ SE AJUNGĂ?

Acest articol apartine blogului Romania Autentica

Íncă nu s-au stins bine ecourile declaraţiilor lui Obama cum că Bin Laden a fost ucis în Pakistan şi apoi aruncat în mare, procedându-se astfel la un act de justiţie, că au şi început să apară comentarii atribuite organizaţiei Al Quaida, dintre care cel mai îngrijorător este acela că Jihadul va fi mai puternic după moartea lui Bin Laden.”Americanii l-au ucis pe şeic (…), dar trebuie să ştie că Jihadul va fi mai puternic acum decât în timpu vieţii sale”, a declarat yemenitul al-Wahishi în mesajul dat publicităţii miercuri de centrul american de supraveghere a site-urilor islamiste SITE.“Nu vă imaginaţi că afacerea s-a terminat (…) Ceea ce urmează este încă şi mai rău, ceea ce vă aşteaptă este mai intens şi mai nociv”, a adăugat liderul Al Quaida din Peninsula Arabică (AQPA), adăugând: ”vă veţi muşca degetele şi veţi regreta zilele şeicului (Osama bin Laden – nn)”. Ce este de reţinut cu prioritate din toate cele menţionate mai sus? Anume că Obama susţine că s-a făcut un act de justiţie, adică a şti unde se află un învinuit, a-l asedia şi a-l ucide fără ca acesta să opună rezistenţă însemnă act de justiţie. Mă întreb: dacă s-ar fi procedat la judecarea lui, oare ce ar f opună rezistenţă însemnă act de justiţie. Mă întreb: dacă s-ar fi procedat la judecarea lui, oare ce ar f însemnat? Rămâne deci de remarcat că asasinatul a devenit un act de justiţie (nici nu mă mai miră o astfel de abordare după parodia procesului prin care a fost lichidat preşedintele ţării noastre, Nicolae Ceauşescu) Am lăsat deoparte suspiciunea tot mai larg acceptată că evenimentele de la 11.09.2001 au constituit o autoînscenare prin care americanii au deschis calea “războiului împotriva terorismului”, un razboi dus autoînscenare prin care americanii au deschis calea “războiului împotriva terorismului”, un razboi dus împotriva nimânui anume şi de aceea putând fi purtat oriunde li se năzare celor care l-au lansat, pe tremen nelimitat şi cu mobilizări şi consumuri incontrolabile. tremen nelimitat şi cu mobilizări şi consumuri incontrolabile. La urma urmei însuşi Bin Laden a fost tot o creaţie artificială cu scopul ca americanii să îşi poată crea o prezenţă militară strategică atât în Orientul Mijlociu, cât şi în Asia, prin care să-şi impună neocolonialismul spoliator de resurse şi bogăţii, dar care nu a funcţionat conform aşteptărilor astfe neocolonialismul spoliator de resurse şi bogăţii, dar care nu a funcţionat conform aşteptărilor astfe încât a devenit necesar a se proceda la o supralicitare prin care să se motiveze noi acţiuni violente încât a devenit necesar a se proceda la o supralicitare prin care să se motiveze noi acţiuni violente. De aici putem concluziona că anunţul uciderii lui Bin Laden şi reacţiile de răspuns ale AQPA pun bazele unei noi supralicitări prin care omenirii i se vor impune noi reguli de comportamnet dictate de o aşa- zisă nevoie imperativă de securitate, dar o securitate asigurată prin forţă, cu o mână de fier (din păcate condusă de un cap de lemn…). condusă de un cap de lemn…). Nici nu ar fi de mirare să vedem materializată o astfel de ipoteză avănd în vedere ca lumea se află înlănţuită de ani buni de zile sub faldurile minciunii, regulile de convieţuire deteriorându-se din acest motiv pe toate planurile, binele devenind rău, iar răul standard de viaţă, transformâdu-se astfel, de exemplu, morala într-un balast în faţa emancipării omului, iar viciile în promotorul drepturilor omului. Într-un astfel de “bâlci al deşertăciunilor” ne putem aştepta la orice scenariu din partea forţelor oculte aflate în stadiul final de implementare a noii ordini mondiale condusă de un guvern mondial, învestit cu puteri discreţionare, bazate pe un control total asupra individului. Din acest motiv cred că toate temele lansate de ocultă (cum ar fi cele amintite mai sus şi altele asemănătoare sau cele privitoare la diverse crize şi catastrofe, extratereştri, anul 2012, profeţii redescoperite sau recent confecţionate, Papă, Mehdi,   Casă Regală, Univers, CERN ş.a.m.d.) au scopul de redescoperite sau recent confecţionate, Papă, Mehdi,   Casă Regală, Univers, CERN ş.a.m.d.) au scopul de a testa actuala stare de spirit a omenirii, sensibilităţile şi afinităţile acesteia, în funcţie de care vor f puse in scenă noile piese de teatru cu distribuţii din ce în ce mai numeroase şi cu arii tot mai largi de puse in scenă noile piese de teatru cu distribuţii din ce în ce mai numeroase şi cu arii tot mai largi de desfăşurare Acum când aproape fiecare om simte / presimte că ceva important pluteşte în aer şi că evenimente globale de mare impact emoţional sunt iminente este bine să ne reamintim.

Ordonanta privind masurile de protectie sociala a consumatorilor considerati vulnerabili destinate iernii 2011/2012

Ministerul Muncii a publicat duminica pe pagina de Internet proiectul de Ordonanta privind masurile de protectie sociala a consumatorilor considerati vulnerabili destinate iernii 2011/2012. Potrivit documentului ( vezi atasament), consumatorul vulnerabil este cel care nu poate să-şi menţină locuinţa la cel puţin 21 grade C şi al carui venit net mediu lunar pe membru de familie este de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure. În cazul în care acestia au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile din lista  celor care nu sunt considerate de strictă necesitate, nu beneficiază de ajutor. Vezi propunerea integrala a Guvernului in atasament Din prevederile documentului În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate numai categoriile de bunuri cuprinse în lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, aceasta beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţe În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a  ordonanţei de urgenţă vor f elaborate normele metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează

a) în proporţie de 90% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 155 lei; sau al persoanei singure este de până la 155 lei;

b) în proporţie de 80% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei;

c) în proporţie de 70% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 210,1 lei şi 260 lei; d) în proporţie de 60% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei;

e) în proporţie de 50% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei;

f) în proporţie de 40% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei; g) în proporţie de 30% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei. sau al persoanei singure este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei.

h) în proporţie de 20% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei.

i) în proporţie de 10% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei.

j) în proporţie de 5% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei. Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece denumit în continuare ajutor pentru gaze naturale, pe transe de venit nu se consideră locuinţă instituţiile de asistenţă socială sau alte aşezăminte cu caracter social, inclusiv cele înfiinţate şi administrate de cultele religioase cu scop monaha Vezi aici lista bunurilor de stricta necesitate Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei nu se iau în calcul la stabilirea drepturilor de ajutor social în condiţiile Legii nr.416/2001 ori a obligaţiilor legale de întreţinere şi nu pot fi urmărite silit decât pentru recuperarea sumelor acordate cu titlu nejustificat Cererea şi declaraţia pe propria răspundere sunt însoţite de documente doveditoare privind veniturile familiei/persoanei singure şi componenţa acesteia precum şi de cele care atestă calitatea în care se solicită ajutorul pentru precum şi de cele care atestă calitatea în care se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinţei Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se completează potrivit modelului stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe modelului stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se realizează în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, prin dispoziţie a primarului care se emite o singură dată pentru toată perioada.

de Dan Popa

sursa http://www.HotNews.ro

PLANUL DIABOLIC DE DISTRUGERE A ROMANIEI

image

Pregatirea revolutiilor din Franţa, cele de la 1848, revoluţia bolşevică din Rusia anului 1917, dar şi cele din 1989, au fost organizate de serviciile secrete ale Marilor Puteri şi finanţate de bancherii internaţionali, grupaţi în marea caractiţă financiră internaţională este lucru dovedit. Începând cu 22 decembrie 1989 prima revoluţie transmisă prin intermediul televiziunii în întreaga lume, a fost cea din România. A fost transmisă şi prima execuţie a unui preşedinte de stat: Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa sa de viaţă Elena au fost ucişi ca nişte animale într- o zi Sfântă pentru Poporul Român, în Sfânta zi de Crăciun a anului 1989. Un popor creştin prin excelenţă, care nu a avut nevoie de decrete sau bule pentru a fi creştinat, a fost lovit cu premeditate. La fel şi Biserica Ortodoxă Română Încă din ianuarie 2011 telespectatorii din întreaga lume au asistat, tot prin intermediul televiziunii a revoluţia Iasomiei, începută în Tunisia, extinsă în Egipt, Algeria, Yemen, Libia şi alte ţări de pe continentul negru. Şomajul, sărăcia, foametea a scos în stradă populaţiile din ţările respective, care au cerut plecarea (nu uciderea!!!) preşedinţilor corupţi, înlăturarea regimurilor lor. Reţineţi – aceşt ideri politici nu au fost asasinaţi. Şi nici nu vor fi. Dar furia mulţimii nu mai permite ca forţele oculte să-i mai controleze De la sfârşitul anului de graţie 1989, asasinii alogeni ai cuplului Ceaşescu, împreună cu stăpânii ş finanţatorii lor din exterior, au început realizarea unui program secret, îndeplinit pe etape. Planu are următoarele obiective: Holocaustul împotriva Poporului Român, urmaş al Poporului Primordial; ştergerea României de pe harta lumii; transformarea ţării într-o colonie prin realizarea proiectulu„Israel în România”; jefuirea avuţiei naţionale ş.a. România a fost transformată într-un poligon de testare, pentru a se vedea suportabilitatea poporului. În ţară au acţionat asasini politici şi economici, reuşind să lichideze legal – în spatele unor legi contrare Constituţiei – marea majoritate a ramurilor economiei naţionale şi sistemul bancar românesc. Întreaga avuţie naţională a fost vândută ori înstrăinată. Exterminatorii au fost sprijiniţi de partidele politice ce s-au aflat la guvernare, toate guvernele post- decembriste având premier mason. Acţiunile au fost împotriva a tot ceea ce este românesc: Armata Biserica, Familia, Sănătatea, Învăţământ. S-a aplicat o politică diabolică pentru dezbinarea românilor. Toate aceste acţiuni au avut sprijinul „acoperit” de manipulările prin mass-media. Abia spre sfârşitul anului 2010 două posturi de televiziune au început să prezinte adevăratele drame ale Poporului Român Diabolic este că motivarea pentru toate aceste acţiuni s-a făcut de către regimurile post- decembriste prin necesitatea acordurilor de împrumut financiar de la Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi alte bănci ale caracatiţei financiare mondiale. Numeroasele scrisor de intenţie trimise stăpânilor din exterior au fost conţiţionate. Aceste scrisori au fost şi sunt scrise de către comisari străini, semnate cu nonşalanţă de guvernatorul Băncii Naţionale a României, de către premier şi reprezentanţii guvernului. Toţi aceştia şi-au însuşit toate textele fără comentarii Sunt evidente următoarele „realizări” ale acestor komisari şi cozi de topor din interior„1. Obiectivele principale urmărite sunt: Holocaustul împotriva Poporului Român, Adevăratul Popor Ales de Bunul Dumnezeu, Poporul Primordial care nu l-a răstignit pe Fiul Domnului, Iisus Hristos ichidarea României ca stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil; jefuirea bogăţiilor naţionale şi a averii Poporul Român; susţinerea şi grăbirea realizării proiectului „Israel în România” adică „mutarea” acestui stat din Orientul Apropiat în Grădina Maicii Domnului. Pentru materializarea acestui proiect diabolic au fost stimulaţi şi ajutaţi finaciar peste 1 milion de evrei din întreaga lume, mai ales din Israel, să obţină cetăţenia română şi propietăţi în România, în mare taină, în ultimii 21 de ani 2. Ei se cred tutorii Poporului Român şi se comportă ca un supra-guvern al României care ordonă papagalilor şi popândăilor politici din guvern şi din Parlament ce trebuie să facă, până când şi la ce termen, împotriva a tot ce-i românesc 3. Ei atacă tradiţiile şi elementele fundamentale ale identităţii noastre naţionale, fiind interesaţi de ascunderea şi falsificarea adevăratei istorii a Poporului Român, Poporul Primordial, care a dat umanităţii cea mai veche civilizaţie. Strămoşii noştri, pelasgii şi geto-dacii au fost civilizatori Europei. Poporul Român este „singurul moştenitor legitim al acestei patri”, care este leagănu civilizaţiei europene”, a susţinut cu numeroase dovezi Nicolae Densuşianu în cartea „Dacia preistorică”. 4. Au acţionat şi au reuşit să-i dezbine pe români, prin politica de învrăjbire pe care o pormovează să-i sărăcească, să-i înfometeze, să-i umilească. Să-i alunge din ţară şi să-i omoare cu zile. 5. Ei îi dispreţuiesc şi îi urăsc pe români, urmaşi ai pelasgilor-geto-dacilor, care sunt strămoşi popoarelor europene. Puţini români ştiu că numele Germaniei – Deutschland înseamnă Ţara dacilor. Popoarele europene recunosc că se trag din geto-daci, iar limbile lor din limba strămoşilor noştri 6. Ei acţionează împotriva cunoaşterii adevăratei Istorii a Poporului Român şi susţin anti- românismul care este o crimă împotriva Naţiunii Române 7. Ei atacă Învăţământul, Biserica Ortodoxă Română, Familia, satul românesc şi tradiţiile multimilenare 8. Au creat o prăpastie mare între ţara reală şi aşa-zisa clasă politică 9. Sunt preocupaţi să-i înrobească pe români cărora, împreună cu Regimul Băsescu-Isărescu-Boc, le oferă mult circ şi tot mai puţină pâine, precum şi alimente tot mai scumpe 10. Au un program cu etape anunţate până în 2015 (deocamdată) care vizează exterminarea Adevăratului Popor Ales, a urmaşilor geto-dacilor în Dacia Edenică, adică a Poporului Român 11. Ei nu lucrează şi nu acţionează singuri, ci împreună cu asasinii politici şi asasinii economic autohtoni, cei mai mulţi fiind alogeni plasaţi în funcţii de conducere în România. La aceştia se adaugă cozile de topor româneşti. Se ştie că „toporul fără coadă nu doboară pădurea!” 12. Condiţionalităţile impuse Poporului Român sunt de o duritate fără precedent!  De ce? Evident ele susţin Holocaustul împotriva Poiporului Român 13. Ei au impus şi dirijat marile privatizări, lichidarea locurilor de muncă, tăierile de salarii şi pensi şi s-au implicat în jefuirea bogăţiilor naturale ale Poporului Român 14. Politica lor, împreună cu Regimul Băsescu-Isărescu-Boc, este aistorică, aşa cum o numea Pamfi Şeicaru, adică este împotriva învăţămintelor istoriei. 15.Ei au pus la cale ş.i acţionează diabolic pentru deposedarea românilor de teritoriul lor naţional ş depopularea României. 16. Ei încalcă legea supremă a vieţii pe Pământ dată de Bunul Dumnezeu, adică legea iubirii între opameni.” (1). Istoria se repetă, pentru că stăpânii finanţelor au rămas aceiaşi. În ziarul „Timpul” din 23 mai 1882 genialul Mihai Eminescu a scris: „Peste tot aceeaşi idee: să dau străinilor ce-mi cer, cât pentru români, puţin îmi pasă!” Această ideea au avut-o toate guvernele post-decembriste În nici o ţară din lume care a luat împrumuturi de la FMI şi BM nu s-a trecut la Hoilocaust împotriva populaţiei şi nici la distrugerea economiei naţionale. Singura excepţie este România. Până acum, au rămas fără răspuns următoarele întrebări„! Cine şi de ce a recurs la împrumuturi de la băncile străine şi la dobânzi uriaşe? 2. De ce Regimurile Iliescu, Constantinescu, Iliescu şi Băsescu, precum şi partidele politice care au fost la guvernare nu au solicitat Poporului Român aprobarea prin Referendum Naţional pentru uriaşele împrumuturi externe? 3. Care a fost destinaţia, respectiv pe ce s-au cheltuit cele peste 150 miliarde euro împrumutate de a băncile străine? 4. Câte miliarde de euro, reprezentând dobânzi, a plătit şi mai are de plătit Poporul Româna şi la care bănci? 5. Din ce resurse şi în cât timp vor fi rambursate creditele externe de peste 150 miliarde euro? S-a negociat sau este programată cedarea unei provincii româneşti în contul datoriilor externe? Care anume? 6. De ce regimurile post-decembriste nu au luat împrumuturi externe de la Republica Populară Chineză, fără condiţionalităţi şi la dobânzi mult mai mici? Se ştie că marele Popor Chinez, prieten sincer al Poporului Român, are cele mai mari rezerve valutare din lume şi a împrumutat USA, ţăr din Uniunea Europeană şi din alte părţi ale lumii 7. De ce tace şi nu acţionează Avocatul Poporului în timp ce se desfăşoară Holocaustul împotriva românilor? 8. Cu ce scop au acţionat komisarii FMI şi Băncii Mondiale pentru desprinderea Poporului Român de averea şi propiettaea sa? 9. De ce Guvernul Boc V (P.D.L., U.D.M.R. şi deputaţii minorităţilor naţionale) este guvernul FMI împotriva Poporului Român şi a României? 10. De ce Regimul Băsescu-Isărescu-Boc ia în fiecare lună împrumuturi de la băncile străine (altele decât FMI şi BM) de 1-2 miliarde euro şi pe ce le cheltuieşte?” (1). Faptul că Holocaustul împotriva Poporului Român este desfăşurat cu sprijinul direct al FMI şi BM este confirmat de recenta scrisoare de intenţie aprobată de Guvewrnul Boc V şi agreată de preşedintele Băsescu şi guvernatorul alogen Isărescu. Se ştie că România a renunţat la ultima tranşă de 1 miliard euro din împrumutul de la FMI, iar un nou acord se va încheia de la 1 mai a.c Deci, fără să primească efectiv împrumuturi de la FMI şi BM, Regimul Băsescu-Isărescu-Boc s-a angajat, fără acordul Poporului Româna, să îndeplinească următoarele porunci primite de la komisarii străini:-să privatizeze hidrocenralele şi Centrala Nucleară de la Cernavodă, Poşta Română, Romgaz Transgaz, C.E.C.Bank, Metrorex, Oltchim, C.F.R. şi Tarom-    să închidă termocentralele- să scumpescă gazele naturale cu 20-30% şi biletele de călătorie la transportul în comun şi pe calea ferată cu 30-40%- să elimine subvenţiile la încălzire;- să închidă 200 de spitale (cifra iniţială) şi încă 2.000 de şcoli româneşti, precum şi judecătorii ş parchete din mai multe oraşe;- să desfiinţeze încă 5.700 de paturi de spitale, după alte 5.000 de paturi lichidate anul trecut;- să disponibilizeze cel puţin 150.000 bugetari- să alunge din ţară medicii de familie;- să limiteze la 20 numărul de consultaţii zilnice la un medic şi numărul de reţete eliberate- să taie din medicamentele gratuie şi compensate- să închidă combinatele miniere din Oltenia şi minele de cărbuni din Valea Jiului- să concesioneze zăcămintele de sare;- să lichideze 7.000 km de cale ferată, iar şinele să fie trimise la topit în străinătate, la fel ca şi zecile de mii de vagoane de marfă, miile de vagoane de călători şi sutele de locomotive. Regimul Băsescu- Isărescu-Boc a rugat în genunchi conducerea FMI să aprobe aceste noi etape în Holocaustu împoriva Poporului Romând, acasă în Dacia Endenică. Din aceste angajamente se vede cu „ochiul iber” politica anti-românească şi Holocaustul împotriva Poporului Român! Moartea vine cu FMI ş BM! S-a ajuns ca FMI să decidă cum, câţi şi cât să trăiască românii ăn România! Acest adevăr este confirmat de reacţia zecilor de mii de cetăţeni care au protestat în numeroase localităţi împotriva închiderii sau comasării a 200 de spitale… Somnul Naţiunii Române, din ultimii 21 de ani, a născut monştri şi exterminatori, asasini politici ş economici, autohtoni şi străini. Împotriva străbunicilor şi bunicilor asasinilor politici şi asasinilor economici de azi, genialul Mihai Eminescu a scris următorul blestem în poezia „Doina”„Cine-au îndrăgit străinii Mânca-i-ar inima câinii Mânca-i-ar casa pustia Şi neamul nemernicia!”

de Teodor Filip

Sursă: http://piatza.net

Americanii evacuati din cauza uraganului Irene

FUG DIN CALEA URAGANULUI

Aproximativ 65 de milioane de americani de pe coasta de est a Americii aşteaptă cu înfrigurare sosirea uraganului Irene. Acesta va lovi ţărmul cu rafale de vânt de 153 de kilometri pe oră şi ar putea provoca o creştere a nivelului apelor cu 3-4 metri. Barack Obama, care şi-a întrerupt vacanţa din cauza furtunii, a avertizat că aceasta ar putea provoca daune importante.

Preşedintele Barack Obama a avertizat vineri populaţia să ia în serios avertizările referitoare la Uraganul Irene şi le-a cerut americanilor să se supună ordinilor de evacuare.

„În concluzie toate indiciile arată că uraganul va avea consecinţe istorice. Cu toate acestea nu putem să prezicem cu exactitate impactul pe care uraganul Irene îl va avea în următoarele zile”, a spus președintele SUA, Barak Obama.

Primarul New York-ului, Michael Bloomberg, a ordonat vineri evacuarea obligatorie a aproape 250.000 de locuitori din mai multe cartiere. Aproape 800 de mii de persoane au primit ordin de evacuare şi în New Jersey. Ca să-şi protejeze proprietăţile de uragan oamenii îşi baricadează casele şi magazinele cu saci de nisip sau le îmbracă în folii de plastic.

„Nu prea poţi să faci mare lucru decât să acoperi partea frontală a magazinului cu saci de nisip. În 2003 apa a urcat până la ultima scară”, spune un bărbat.

Experţi din SUA susţin că dacă uraganul Irene va urma traiectoria prevăzută de meterologi, pagubele provocate se vor ridica la 12 miliarde de dolari.

Până în prezent, Irene a ucis cel puţin cinci persoane în Haiti, Republica Dominicană şi în teritoriul american Porto Rico, unde pagubele se ridică la peste 500 de milioane de dolari

Uraganul Irene a ajuns in New York

Uraganul care a provocat deja moartea a opt persoane a ajuns in aceasta noapte la New York, metropola transformata in oras fantoma, conform Mediafax.
„Extremitatea uraganului a ajuns la noi”, a declarat primarul din New York, Michael Bloomberg, in cadrul unei conferinte de presa.

Primarul le-a cerut locuitorilor sa ramana in propriile locuinte.

„Nu iesiti pe strazi, ramaneti in casele voastre sau in centrele de primire”, a insistat el, adaugand ca este „prea tarziu pentru a mai pleca” pentru cei care nu au respectat recomandarile de evacuare in zonele inundabile.

In timp ce rafale violente de vant suflau asupra orasului, primarul a declarat ca se asteapta la o importanta crestere a apelor in cursul diminetii.

Transporturile in comun sunt oprite, aeroporturile sunt inchise, mii de persoane sunt evacuate, asa ca New York, de obicei atat de animat sambata seara, pare un oras mort. La Manhattan, barurile si restaurantele erau inchise, spectacolele de pe Broadway anulate, iar obisnuitele hoarde de turisti au abandonat Time Square.

Numeroase magazine si-au protejat vitrinele cu panouri de lemn, iar newyorkezii s-au inchis in propriile case

Aproximativ 370.000 de persoane au primit ordin de evacuare din partea primarului Michael Bloomberg sa evacueze zonele inundabile din oras, o situatie inedita in New York.

Unii dintre ei au parasit orasul, altii s-au refugiat la rude, in hotelurile luate cu asalt sau in cele 100 de centre de primire deschise de primarie.

Anterior in cursul zilei, Michael Bloomberg nu a facut economie de cuvinte: „Este o problema de viata si de moarte, nu asteptati”, a insistat el, temandu-se de o crestere brusca a apelor, care ar putea provoca inundatii si intreruperi de electricitate.

In New Jersey vecin, peste un milion de persoane au fost evacuate din zonele de coasta. Aproape tot oraselul turistic Cap May, situat direct pe traiectoria uraganului, a fost evacuat.

Irene a ajuns pe uscat sambata in North Carolina, fiind insotit de rafale puternice de vant si ploi torentiale si privand de electricitate sute de mii de persoane.

Cinci persoane au murit in North Carolina, doua in Virginia, intre care un copil in varsta de 11 ani, din cauza caderii unui copac peste cladirea sa, precum si un surfer in Florida, potrivit serviciilor de urgenta.

Irene va urca pe coasta de est, indreptandu-se spre Washington, New York si Boston, una dintre cele mai populate zone din lume, cu 65 de milioane de locuitori, si ar putea fi insotit de valuri de trei-patru metri inaltime, potrivit centrului national pentru uragane (NHC).

Presedintele Obama, care a cerut sa fie tinut la curent cu situatia in fiecare ora, a avut o intrevedere cu echipa sa care se ocupa de situatii de urgenta si care ii include in special pe vicepresedintele Joe Biden si pe secretarul pentru Securitate Interna Janet Napolitano, a declarat Casa Alba intr-un comunicat.

La ora 20.00 (duminica, 03.00 ora Romaniei), uraganul de categoria 1 se afla la 485 de kilometri sud-vest de New York. Acesta se deplasa pe o traiectorie nord-est cu o viteza de 24 de kilometri pe ora, potrivit NHC, cu rafale de vant de maxim 130 de kilometri pe ora

 sursa hot news